ضمانت نامه استرداد کسور وجه‏الضمان:

هر شخص حقیقى و حقوقى پس از برنده شدن در مناقصه قرارداد اجراى پروژه را با کارفرما منعقد و شروع به اجراى طرح مى‏کند که تا مرحله اتمام طرح و تحویل موقت، ضمانت نامه‏هاى متداولى که در بندهاى یک تا 3 بیان شد، برحسب مورد و در خواست کارفرما صادر مى‏شود.

معمولاً به استناد قرارداد اصلى بین کارفرما و پیمانکار، کارفرما مکلف است به تناسب پیشرفت کار و براساس صورت وضعیت ارایه شده در مقاطع مشخص که در واقع اقلام هزینه‏هاى انجام شده است، وجوهى را به پیمانکار پرداخت کند و کارفرما علاوه بر ضمانت نامه‏هایى که تا این مرحله دریافت کرده است، در هر مرحله پرداخت درصد مشخصى از آن را به منظور اطمینان از حُسن اجراى تعهدات کسر و نگهدارى مى‏کند تا درصورت تحویل قطعى و نبود نواقص آن را به پیمانکار مسترد کند. پس از این که کار پروژه به پایان رسید و طرح به طور موقت تحویل کارفرما شد، ممکن است کارفرما علاوه بر مطالبه ضمانت نامه حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد، از پیمانکار یک فقره ضمانت نامه استرداد کسورات انجام شده را مطالبه کند تا بتواند وجوه انباشته شده از محل کسوراتى که در هر مرحله پرداخت، نگهدارى کرده است به پیمانکار پرداخت کند. این‏گونه ضمانت نامه‏ها را ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان مى‏گویند.

شایان ذکر است ممکن است کارفرما به یکى از ضمانت نامه‏هاى حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد یا استرداد کسور وجه الضمان اکتفا کند و یا برحسب اقتضاى قرارداد اصلى و مصالح خود هر دو ضمانت نامه را مطالبه کند.

بنابراین شعب مى‏توانند پس از بررسیهاى لازم و حصول اطمینان از حُسن اجراى تعهدات متقاضى و اخذ وثایق مستحکم و قابل قبول نسبت به صدور ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان اقدام کنند. بدیهى است هریک از انواع وثایق مورد قبول مى‏تواند بر حسب مورد و تشخیص شعبه با رعایت حد نصابهاى مقرر به عنوان تضمین این نوع ضمانت نامه قرار گیرد.ضمانت نامه‏هاى گمرکى (ترخیص کالا و اتومبیل)

این نوع ضمانت نامه‏ها براى ترخیص کالاهاى وارداتى از کشورهاى دیگر به نفع گمرکهاى کشور و به نام واردکننده کالا صادر مى‏شود و در صورتى که واردکننده کالا قادر به پرداخت نقدى کلیه حقوق و عوارض گمرکى متعلق به کالاى وارداتى خود نباشد، به منظور ترخیص کالا با موافقت گمرک مربوطه تقاضاى صدور ضمانت نامه به نفع گمرک مى‏کند تا بتواند در مدت اعتبار ضمانت نامه حقوق و عوارض گمرکى را به صورت اقساط یا در سررسید به گمرک پرداخت کند و در نهایت، پس ازتسویه بدهى خود نسبت به ابطال ضمانت نامه اقدام کند. لذا شعب مى‏توانند در صورت تقاضاى مشتریان واجد شرایط با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و حدنصابهاى تعیین شده اقدام به صدور این قبیل ضمانت نامه کنند.
ضمانت نامه شخص ثالث:

به ضمانت نامه هایى که مضمون عنه آن شخصى غیر از متقاضى ضمانت نامه است و معمولاً به علت نداشتن فعالیت بانکى و یا پرشدن حد اعتبارى مضمون عنه بنابرتقاضاى مشتریان معتبر بانک صادر مى‏شود، ضمانت نامه‏هاى شخص ثالث مى‏گویند.
سایر ضمانت نامه‏ هاى ریالى:

علاوه بر انواع ضمانت نامه‏هایى که به شرح بند یک تا 6 ذکر شد، ضمانت نامه‏هاى دیگرى نیز وجود دارد که باتوجه به هدفها و منظورهاى مختلف، هریک به نوعى و تحت شرایط خاص صادر مى‏شوند. برخى از این ضمانت نامه‏ها عبارتند از:

الف) ضمانت نامه‏ها به نفع سازمانهاى غله و قند و شکر و چاى کشور:

این نوع ضمانت نامه‏ها با رعایت کلیه مقررات مربوط به آیین نامه صدور ضمانت نامه و اطمینان کامل نسبت به معتبر بودن متقاضى و استحکام وثایق از لحاظ تأمین منافع بانک و بنا به تقاضاى بازرگانان و واردکنندگان مربوطه که داراى سابقه مراودات و معاملات بانکى هستند، صادر مى‏شود.

ب) صدور ضمانت نامه به نفع اداره وظیفه عمومى:

در مواردى که اشخاص براى مسافرت خارج از کشور فرزندانشان تقاضاى صدور ضمانت نامه به نفع اداره وظیفه عمومى کنند، با رعایت کلیه شرایط و مقررات مربوطه و با در نظر گرفتن حد نصابهاى تعیین شده براى شعب در مقابل وجه نقد، غیرمنقول، انواع سپرده‏هاى سرمایه گذارى و پس انداز قرض الحسنه یا گواهى سپرده سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهاى پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها، صدور ضمانت نامه با استفاده از فرم خاصى که ارایه مى‏شود، بلامانع است و در هر صورت مدت این گونه ضمانت نامه‏ها نباید بیشتر از یک سال باشد.

شایان ذکر است که صدور ضمانت نامه براى دانشجویان خارج از کشور که از بورسهاى تحصیلى استفاده مى‏کنند و یا به نحوى از انحا از کمکهاى دولت براى ادامه تحصیل در خارج بهره‏مند مى‏شود، در صورت درخواست ضمانت نامه به منظور اعزام و مراجعت به کشور به نفع سازمانها و مؤسسات ذى ربط با رعایت کلیه دستورها و مقررات موجود به مدت 3 تا 4 سال صدور ضمانت نامه، در قبال وثیقه ملکى حتى به صورت ترهین مازاد (رهن دوم با نظر اداره حقوقى) یا وجه نقد، انواع سپرده‏هاى سرمایه گذارى یا گواهى سپرده سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها و موجودى سپرده پس انداز قرض الحسنه بلامانع خواهد بود.

ج) صدور ضمانت نامه به نفع سازمانهاى ارتش جمهورى اسلامى‏ ایران:

به لحاظ این که تسهیلات خاصى براى متقاضیان ضمانت نامه‏هاى بانکى به نفع سازمانهاى ارتش جمهورى اسلامى ایران در نظر گرفته شده‏اند، شعب تهران مى‏توانند این قبیل متقاضیان را به شعبه مرکزى معرفى کنند.

د) صدور ضمانت نامه براى ارایه به دادگاهها و یا به نفع دادگاه:

در مواردى که اشخاص تقاضاى صدور ضمانت نامه براى ارایه به دادگاهها و یا به نفع دادگاهها مى‏کنند، با رعایت شرایطى که در آیین نامه صدور ضمانت نامه ذکر شده است (بند 7 سایر شرایط صدور ضمانت نامه ‏ها)، با انعقاد قرارداد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند.

ه)صدور ضمانت نامه به نفع اداره کار و امور اجتماعى، وزارت دارایى (مالیاتها) و...:

صدور این گونه ضمانت نامه‏ها منحصراً در قبال وجه نقد و یا انواع سپرده سرمایه گذارى یا گواهى سپرده سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت‏دار متقاضى نزد سایر بانکها و پس انداز قرض‏الحسنه خواهد بود.

در خصوص سایر ضمانت نامه‏هاى ریالى توجه به نکات زیر ضرورى است:

- باتوجه به این که براى صدور این گونه ضمانت نامه‏ها قبلاً فرم خاصى تدوین نشده، شعب موظفند قبل از صدور ضمانت نامه، متن پیشنهادى سازمان ذى ربط را براى تأیید به واحد تسهیلات اعطایى متبوعه ارسال و پس از اخذ تأیید آن با استفاده از فرم پیش‏بینى شده خاصى که ارایه مى‏شود، متن پیشنهادى سازمان مربوطه را در آن درج کرده و سپس نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند.

- واحدهاى تسهیلاتى موظفند درخصوص متن ارایه شده از سوى متقاضى قبلاً نظر اداره حقوقى بانک صادرات ایران و یا واحدهاى حقوقى بانکهاى صادرات استان را کسب و سپس اقدام به تأیید آن کنند.

بدیهى است یک نسخه از فرم تأیید شده از طرف واحدهاى حقوقى مذکور به منظور استفاده در موارد مشابه در آینده در فایل مشخصى در واحدهاى تسهیلاتى نگهدارى مى‏شود.

در این زمینه باید توجه داشت که هنگام صدور این نوع ضمانت نامه‏ها که برخى مبتنى بر فعالیتهاى تجارى و اقتصادى نیست، باید نهایت دقت و توجه مبذول شود تا به علت انجام نشدن تعهدات مضمون عنه منافع بانک به خطر نیفتد. بنابراین براى صدور این نوع ضمانت نامه‏ها باید سعى شود وثایق آنها سهل‏الوصول (ترجیحاً وجه نقد یا سپرده سرمایه‏گذارى بلند مدت) باشد تا در صورت لزوم بانک بتواند در اسرع وقت نسبت به استیفاى حقوق خود اقدام کند.
صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصى و یا سایر بانکها

صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصى در قبال وثیقه ملکى و یا به پشتوانه سپرده بلندمدت با توجه به حدود اختیارات بلامانع است.

در مواردى که صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصى در قبال سایر وثایق مورد نظر باشد، مى‏باید موضوع بر حسب مورد در کمیته تسهیلات اعطایى بانک مورد بررسى قرار گرفته و پیشنهاد لازم براى اتخاذ تصمیم نهایى به هیأت مدیره بانک ارایه شود.

همچنین صدور ضمانت نامه به نفع سایر بانکها براى تضمین قراردادهاى اجرایى مربوط به آن بانک نظیر احداث ساختمان یا تهیه تدارکات و نگهدارى تأسیسات و... با رعایت حدود اختیارات بلامانع است.

علاوه بر این، صدور ضمانت نامه به نفع شرکتهاى بیمه و شرکتهاى سرمایه گذارى به منظور استفاده اشخاص حقیقى و حقوقى از اعتبار و یا دریافت تسهیلات اعتبارى از شرکتهاى مذکور به هیچ وجه مجاز نیست.
نحوه صدور ضمانت نامه‏ ها

چنانچه متقاضى براى صدور ضمانت نامه به بانک مراجعه کند، شعب باید به شرح زیر اقدام کنند:

1- درخواست صدور ضمانت نامه که در آن مشخصات ذى نفع، شماره قرارداد منعقده بین متقاضى ضمانت نامه و ذى نفع، مدت، نوع و مبلغ ضمانت نامه قید شده است، توسط متقاضى همراه با مدارک و مستندات مورد نیاز به بانک ارایه شود.

مدارک و مستندات مورد نیاز عبارت از همان مدارک و فرمهایى است که به هنگام اعطاى تسهیلات از متقاضیان اخذ و یا تکمیل و به بانک ارایه خواهد شد.

به فرم درخواست ضمانت نامه پس از موافقت و صدور ضمانت نامه، طبق تعرفه بانک تمبر مالیاتى الصاق و باطل خواهد شد.

همچنین در مورد ضمانت نامه‏هاى پیمانکارى، در صورت لزوم رونوشتى از قرارداد فى مابین متقاضى و ذى نفع اخذ و در پرونده ضبط خواهد شد.

2- مسئولان ذى ربط پس از دریافت مدارک و تقاضاى مشترى، به منظور کسب اطلاع از وضعیت مالى و نحوه کار متقاضى، بررسیهاى لازم را اعمال و چنانچه مشترى را واجد صلاحیت تشخیص دادند، پیشنهاد صدور ضمانت نامه را که حاوى شرایط و نوع وثیقه مورد نظر است در نمونه 217 تنظیمى درج و به ارکان اعتبارى ذى‏ربط ارایه خواهند نمود.

3- ارکان اعتبارى موظف است پیشنهاد واصله را بررسى و باتوجه به حدود اختیارات تفویض شده نسبت به پیشنهاد، اتخاذ تصمیم کند و موافقت خود را با صدور ضمانت نامه همراه با شرایط و نوع وثایق مورد نظر به عنوان مصوبه به شعبه ذى‏ربط ابلاغ نماید.

در صورتى که ارکان اعتبارى به هر دلیلى با صدور ضمانت نامه موافقت نداشته باشد، لازم است عدم موافقت خود را با ذکر دلایل و مستندات در برگ پیشنهاد منعکس و پیشنهاد تصویب نشده را به شعبه عودت نماید.

بدیهى است در صورتى که با صدور ضمانت نامه توسط کمیسیون تسهیلاتى شعبه موافقت نشده باشد، ضمن ذکر موضوع در برگ پیشنهاد، سوابق در شعبه بایگانى خواهد شد.

4- شعبه پس از دریافت مصوبه چنانچه با صدور ضمانت نامه موافقت شده باشد با استفاده از فرمهاى مخصوص ضمانت نامه‏ها که ارایه مى‏شود، نسبت به صدور ضمانت نامه مورد نظر اقدام خواهد کرد.

در صورتى که متن ضمانت نامه از نوع ضمانت نامه‏هایى است که نمونه آن قبلاً چاپ و آماده نشده، باید متن مورد نظر مضمون‏له (ضمانت گیر) قبلاً از طرف واحد حقوقى مربوط تأیید شده و ارکان اعتبارى ذى‏ربط با صدور ضمانت نامه با متن فوق موافقت نموده باشد.

5- نحوه تشکیل پرونده تضمینى : در بعضى مواقع ممکن است براى تعدادى از مشتریان که تقاضاى صدور ضمانت نامه‏هاى متعدد داشته باشند پرونده تضمینى تصویب شود. بنابراین نحوه تشکیل این نوع پرونده‏ها نیز عیناً مانند پرونده‏هاى تسهیلاتى بوده و براى پیشنهاد ضمن استفاده از نمونه خاصى که ارایه مى‏شود به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف) براى مجموع مبلغ ضمانت نامه‏هاى تعهد دین از قبیل: گمرکى، پیش پرداخت، کسور وجه الضمان و... که در طول سال ممکن است مشترى نیاز داشته باشد، یک رقم پیشنهاد گردد.

ب) براى مجموع مبلغ سایر ضمانت نامه‏ها از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده، حُسن انجام کار یا تعهد و... نیز مبلغى جداگانه در نظر گرفته شود.

به این ترتیب با تشکیل یک پرونده تسهیلات تضمینى با دو رقم به شرح فوق شعب مى‏توانند انواع ضمانت نامه‏هاى مورد نظر متقاضى را تا سقف ارقام تصویب شده بدون اخذ مصوبه جدید و بنابر درخواست کتبى متقاضى و طبق ضوابط و دستورالعملهاى مربوط به صدور ضمانت نامه صادر نمایند.

6- چنانچه با صدور ضمانت نامه موافقت نشده باشد، شعبه باید مراتب را کتباً به متقاضى اعلام و سوابق را در شعبه نگهدارى کند.

باید توجه داشت کلیه ضمانت نامه‏ها حتى‏المقدور به وسیله ماشین تحریر یا کامپیوتر تایپ و بدون قلم خوردگى صادر شود.

به هنگام صدور کلیه ضمانت نامه‏ها باید قرار داد لازم تکمیل و به امضاى متقاضى و بانک برسد.

همچنین در محل نقطه چین سطر دوم تبصره یک ماده دو قرارداد، نرخ وجه التزام (جریمه تأخیر) باید براساس نرخ تسهیلات اعطایى (برحسب نوع و بخش فعالیت اقتصادى مضمون عنه) به اضافه 6 درصد محاسبه و در قرارداد درج گردد.

شایان ذکر است الصاق تمبر به قرارداد مذکور طبق تعرفه و صدور اسناد انتظامى مربوط الزامى است.

7- محلهاى خالى در متن ضمانت نامه باید باتوجه به اسامى مضمون له (ضمانت گیر)، مضمون عنه (ضمانت شده)، سررسید، مبلغ (به حروف و به عدد) تکمیل شود. در ضمن باتوجه به قرارداد اخذ شده از متقاضى، شماره قرارداد منعقده بین مضمون له و مضمون عنه نیز در محل مخصوص درج خواهد شد.

8- مبلغ ضمانت نامه باید قبل از برداشتن کاربن از بین نسخ ضمانت نامه، پرفراژ شود. به طورى که روى کلیه نسخ ضمانت نامه مبلغ ماشین شده منعکس باشد.

9- کلیه ضمانت نامه‏ها باید با دو امضاى مجاز صادر گردد.

10- کلیه نسخ ضمانت نامه باید به مهرنام و شماره ردیف شعبه و مهر غیرقابل انتقال ممهور گردد.

11- به استثناى نسخه اول، سایر نسخ ضمانت نامه به مهر «بدون ارزش» ممهور خواهد شد.

12- به نسخه اول ضمانت نامه تمبر لازم (طبق تعرفه بانک) الصاق و باطل مى‏گردد.

13- کلیه ضمانت نامه‏ها در 5 نسخه تنظیم و صادر خواهد شد.

14- ضمانت نامه‏هاى گمرکى در 6 نسخه تنظیم و صادر مى‏گردد.

نکته قابل ذکر این است که متن ضمانت نامه‏هاى گمرکى باتوجه به محل گمرک مربوط و نحوه پرداخت وجه ضمانت نامه متفاوت است، بنابراین هنگام صدور این قبیل ضمانت نامه‏ها باید دقت شود که مندرجات ضمانت نامه مطابق فرم ارایه شده از سوى گمرک تنظیم شود. در ضمن وجه ضمانت نامه‏هاى گمرکى که معمولاً بانک ملزم به پرداخت جریمه تأخیر است، باید در سررسید طى چک بانکى که مشخصات ضمانت نامه (شماره ضمانت نامه، سررسید، نام و نام خانوادگى مضمون‏عنه ، نام گمرک ذى نفع و شماره حساب و نام بانک دارنده حساب گمرک) در آن قید شده است به گمرک ذى ربط ارسال شود.

15- فرمهاى مورد استفاده براى صدور ضمانت نامه‏هاى گمرکى عبارتند از:

- فرم شماره یک، براى صدور ضمانت نامه در شعب یک شهر به نفع گمرک همان شهر که پرداخت وجه آنها به وسیله چک بانکى صورت مى‏گیرد.

- فرم شماره دو براى صدور ضمانت نامه در شعب یک شهر به نفع گمرک سایر شهرها که پرداخت وجه آنها به وسیله ارسال حواله (تلگرافى - تلفنى - سایر انواع حوالجات بین شهرى) به بانک دارنده حساب گمرک مربوط انجام خواهد شد.

چون گمرک ایران در صورت تأخیر در وصول وجه الضمان ضمانت نامه مبادرت به اخذ جریمه دیر کرد از بانک از زمان سررسید ضمانت نامه لغایت تاریخ پرداخت وجه (به ازاى هر سه هزار ریال یک ریال) مى‏نماید، لذا واحدها باید سررسید ضمانت نامه‏هاى صادره به نفع گمرکات را مورد توجه قرار داده تا در موعد مقرر نسبت به ابطال و عنه الاقتضاء پرداخت وجه ضمانت نامه به گمرک ذى‏ربط اقدام کنند تا مشمول پرداخت خسارت دیرکرد نشود.

از سوى دیگر باتوحه به این که ممکن است گمرک ذى نفع ضمانت نامه‏هاى گمرکى که ضمانت نامه به نفع آن صادر شده، قبل از رسیدن نسخه ضمانت نامه و نامه شعبه، تقاضاى تأیید برگ اول ضمانت نامه را کند، که متصدیان واحدهاى تسهیلاتى مربوط به دلیل نرسیدن نسخه زیرین ضمانت نامه و نامه شعبه از تأیید آن خوددارى مى‏کند. لذا به منظور جلوگیرى از اتلاف وقت مشتریان لازم است شعب صادرکننده ضمانت نامه مراتب صدور ضمانت نامه را تلگرافى، تلفنى و یا به وسیله دورنگار (فاکس) با هزینه مشترى به واحد تسهیلات اعطایى شهرى که گمرک ذى نفع در آن مستقر است، اعلام کند.
نحوه تفکیک نسخ ضمانت نامه

نسخ مختلف ضمانت نامه به شرح زیر تفکیک مى‏شود:

نسخه اول (نسخه اصلى) - مربوط به مضمون‏له (ضمانت گیر)

نسخه دوم - مخصوص مشترى (متقاضى - مضمون عنه)

نسخه سوم - به منظور ضبط در پرونده ضمانت نامه

نسخه اول براى ارایه به ذى نفع به همراه نسخه دوم ضمانت نامه‏ها به متقاضى تسلیم مى‏شود و روى نسخه سوم با درج جمله «نسخه اصلى و نسخه دوم ضمانت نامه به اینجانب تحویل گردید «از متقاضى رسید اخذ خواهد شد.

نسخه چهارم: براى بایگانى در کلاسور سررسید ضمانت نامه‏ها به ترتیب سررسید ضمانت نامه.

نسخه پنجم: در فایل شماره ردیف ضمانت نامه‏ها به ترتیب شماره ردیف و تاریخ صدور بایگانى و ضمانت نامه‏هاى صادره هر سال از یکدیگر تفکیک و در یک کلاسور نگهدارى شوند.

نسخه ششم: ضمانت نامه‏هاى گمرکى، به عنوان تأیید صدور ضمانت نامه جهت ارسال به واحدهاى تسهیلاتى ذى‏ربط.

شعب موظفند پس از صدور ضمانت نامه، یک برگ کارت تعهدات مشترى بابت ضمانت نامه براى هر مشترى اختصاص و ضمن درج مشخصات متقاضى و ضمانت نامه صادره در بالاى آن، مانده تعهدات مشترى را در ستون بدهکار درج و مانده‏گیرى نموده و بعد از آن نیز توجه داشته باشند که هر نوع تغییر در مانده تعهدات ضمانت نامه را در کارت مذکور ثبت کنند. به نحوى که در هر زمان میزان تعهدات مشترى بابت ضمانت نامه صادر شده مشخص باشد.
تمدید ضمانت نامه

هریک از ضمانت نامه‏هاى صادره داراى سررسید معینى است که در متن ضمانت نامه منعکس و قید شده و این تاریح نشان دهنده اعتبار ضمانت نامه است . مضمون له (ذى‏نفع) مى‏تواند هر زمان در طول مدت اعتبار ضمانت نامه آن را تمدید کند یا تقلیل دهد یا ابطال کند و یا درخواست ضبط (پرداخت وجه) نماید.
ابطال ضمانت نامه

چنانچه مضمون له (ذى‏نفع) طى نامه‏اى با ارسال نسخ اصلى ضمانت نامه و تمدید نامه یا تقلیل نامه‏هاى صادره بانک و یا مضمون عنه (ضمانت شده) با ارایه اصل ضمانت نامه تقاضاى ابطال ضمانت نامه را بنمایند، شعبه پس از دریافت درخواست ابطال و اوراق ضمیمه نسبت به ابطال ضمانتنامه اقدام و سپرده نقدى وثایق ضمانت نامه را به متقاضى مسترد مى‏کند.
مفقودى ضمانت نامه

در بعضى مواقع ممکن است اصل ضمانت نامه توسط مضمون له (ذى نفع) یا مضمون عنه (متقاضى) مفقود شود. بنابراین در این‏گونه موارد شعبه مى‏تواند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور المثنى ضمانت نامه اقدام نماید:

- موضوع فقدان ضمانت نامه لازم است کتباً از طرف مشترى یا ذى نفع به شعبه صادر کننده اعلام شود.

- چنانچه ضمانت نامه توسط متقاضى مفقود شده باشد، شعبه صادر کننده باید موضوع را کتباً به ذى‏نفع اعلام و در مورد صدورالمثنى‏ نظریه ذى‏نفع را استعلام کند.

- شعبه قبل از صدور المثنى موظف است ضمن بررسیهاى لازم مجوز مربوط به صدور المثنى را از واحد تسهیلاتى مناطق و استانهاى ذى ربط کسب کند.

- پس از اخذ مجوز، تعهد نامه نیز از متقاضى صدورالمثنى (مشترى / ذى نفع) حسب مورد اخذ و در سوابق ضبط خواهد شد.

- با استفاده از نسخه اول و دوم فرم مخصوص ضمانت نامه‏ها که ارایه مى‏شود ( در مورد ضمانت نامه‏هایى که داراى فرم چاپى است) و یا دو برگ فرم سفید ضمیمه (در مورد ضمانت نامه هایى که متن آن توسط ذى‏نفع به بانک ارایه شده) متن قبلى ضمانت نامه تهیه خواهد شد.

- در نسخه المثنى، تاریخ صدور، شماره، سررسید و مبلغ ضمانت نامه اصلى که در سوابق ضمانت نامه نزد شعبه موجود مى‏باشد درج مى‏گردد.

- هر دو نسخه ضمانت نامه المثنى به مُهر المثنى، غیر قابل انتقال و مهر شعبه ممهور و توسط دارندگان امضاى مجاز امضا مى‏شود.

- پس از پرفراژ کردن نسخ المثنى ضمانت نامه، نسخه دوم به مهر «بدون ارزش» ممهور و نسخه اول آن طى نامه‏اى در پاسخ دستور دهنده جهت وى ارسال و نسخه دوم همراه با نسخه دوم نامه و سایر مدارک مرتبط در سوابق ضمانت نامه ضبط خواهد شد. ضمناً روى کلیه نسخ اصلى ضمانت نامه‏هاى موجود در بانک عبارت «توجه: براى این ضمانت نامه المثنى صادر شده است» درج خواهد شد.

- براى صدور المثنى ضمانت نامه علاوه بر وجه تمبر، مبلغ 5000 ریال به عنوان کارمزد از دستور دهنده اخذ خواهد شد.پرداخت وجه (ضبط) ضمانت نامه‏هامضمون له (ذى نفع) ضمانت نامه یا قائم مقام قانونى وى مى‏تواند در هر زمان قبل از انقضاى سررسید ضمانت نامه درخواست پرداخت وجه (ضبط) ضمانت نامه را به بانک کند. در این صورت شعب موظفند با رعایت حدود اختیارات اقدام به پرداخت وجه ضمانت نامه مورد نظر کنند
نوع مطلب : حقوق خصوصی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:47 ب.ظ
スーパーコピー 詐欺販売店ブラックリスト:2/692
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:46 ب.ظ
バッグ
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:09 ب.ظ
ショップすべてのオリジナルアクセサリー(元の包装、メーカーの指示や国際保証書)が完了し、
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:42 ب.ظ
超人気のLSブランドスーパーコピー優良店
جمعه 17 آذر 1396 12:06 ق.ظ
Wow! After all I got a web site from where I know how
to actually take useful information concerning
my study and knowledge.
یکشنبه 26 شهریور 1396 08:15 ق.ظ
You're so cool! I don't suppose I have read anything like that
before. So wonderful to discover someone with unique thoughts on this topic.
Really.. thanks for starting this up. This site is one
thing that's needed on the internet, someone with a little originality!
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:38 ق.ظ
I've been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space .
Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
Reading this info So i am satisfied to express that I have a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed.
I most unquestionably will make sure to don?t fail to remember this website and
provides it a look on a relentless basis.
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:09 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
I'll definitely return.
دوشنبه 28 فروردین 1396 08:58 ب.ظ
Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual effort
to generate a great article… but what can I say… I procrastinate
a lot and don't manage to get nearly anything done.
شنبه 19 فروردین 1396 11:13 ب.ظ
At this moment I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read more news.
جمعه 18 فروردین 1396 08:24 ق.ظ
Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would
appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e
mail.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic