علاوه بر شرایط مندرج در این آیین‏نامه که پایه و اساس صدور ضمانت نامه‏ها و ظهرنویسى‏هاى بانکى مى‏باشد، توجه دقیق به نکات زیر که از شرایط داخلى بانک مى‏باشد، هنگام صدور ضمانت نامه ضرورت دارد:

1-با دریافت تقاضاى صدور ضمانت نامه، بررسیهاى لازم صورت پذیرفته و باتوجه به شخصیت متقاضى، صلاحیت فنى، اهلیت و توانایى مالى و مبلغ و نوع ضمانت نامه و مناسبتى که این عوامل با موضوع ضمانت نامه دارند نسبت به صدرو ضمانت نامه اقدام گردد.

2- تقاضاى صدور ضمانت نامه فقط به نام خود ضمانت خواه پذیرفته شده و مورد بررسى و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.

3- صدور ضمانت نامه براى ضمانت خواه جهت تحصیل وام و اعتبار یا اخذ تسهیلات از سایر بانکها و مؤسسات و شرکت‏هاى سرمایه گذارى و بیمه و اعتبارى و ... ممنوع مى‏باشد، بدیهى است صدور ضمانت نامه جهت اجراى طرحها و پروژه‏هاى ساختمانى و یا خدماتى آنان بلامانع خواهد بود.

على‏ایحال مطالعه قرارداد فى مابین مضمون له و مضمون عنه ما را نسبت به موضوع ضمانت نامه آگاه کرده و تصمیم‏گیرى را سرعت خواهد بخشید.

4- صدور ضمانت نامه در قبال تضمین شرکتها و بانکهاى خارجى موکول به اخذ مجوز از اداره ذى ربط (اداره امور بین‏الملل) خواهد بود.

5- میزان سپرده نقدى و انواع وثایق لازم جهت صدور ضمانت نامه در چهارچوب آیین نامه صدور ضمانت نامه‏ها توسط واحد تصمیم گیرنده بانک و باتوجه به نوع ضمانت نامه براساس میزان شناخت و اطمینانى که نسبت به مشتریان مختلف وجود دارد تعیین مى‏گردد که باید قبل از صدور ضمانت نامه توسط متقاضى تأمین شود.

6- براى صدور انواع ضمانت نامه‏هاى بانکى باید از فرمهاى چاپى بانک استفاده شده و در صورت صدور ضمانت نامه‏هاى متفرقه که فرم چاپى مخصوصى براى آنها تهیه نشده، اخذ تأییدیه از اداره حقوقى نسبت به متن مورد نظر متقاضى و یا ذى‏نفع ضرورى است.

ضمناً ضمانت نامه ‏هاى طرحهاى عمرانى تابع مقررات مربوط به خود مى‏باشد.

7- صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت متفرقه و یا به نفع دادگاهها و یا به نفع اشخاص ثالث جهت ارایه به دادگاهها منحصراً در قبال 100 درصد وجه نقد یا سپرده‏هاى سرمایه گذارى یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهاى پس انداز قرض‏الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى و قرض الحسنه پس‏انداز خواهد بود.

8- صدور ضمانت نامه بنا به درخواست اشخاص حقیقى و حقوقى به نفع اشخاص حقیقى و حقوقى دیگر (بخش خصوصى)، با انجام بررسیهاى دقیق و اخذ وثایق صددرصد مطمئن به شرح (بند الف - ب) ماده 2 و اموال غیرمنقول و سهام شرکتهاى پذیرفته شده در بورس بلامانع مى‏باشد.

9- صدور ضمانت نامه به تقاضاى شرکتها و سازمانهاى دولتى به هر مبلغ منوط به کسب مجوز از بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مى‏باشد که لازم است مدارک مربوطه از قبیل اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، روزنامه رسمى، آخرین تغییرات هیأت مدیره، صورتهاى مالى، آخرین تراز چهار ستونى، پیش نویس قرارداد (مابین مشترى و ذى نفع) و هرگونه مدارک مثبته دیگر به اداره اعتبارات و تسهیلات جهت اخذ مجوز از بانک مرکزى ارسال شود.

چون ضمانت نامه‏هاى بانکى غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذى نفع مذکور در متن ضمانت نامه قابل استفاده مى‏باشد، لذا از قبول تضمین‏هاى بانکى صادره به نفع اشخصاص حقیقى و حقوقى دیگر که خواهان ظهرنویسى آنها به نفع بانک و توثیق ضمانت نامه‏هاى خود جهت دریافت ضمانت نامه‏ها و یا تسهیلات اعتبارى دیگر مى‏باشد، مى‏بایستى اکیداً خوددارى شود.

ضمناً شعب موظفند در امر تأیید ضمانت نامه‏هاى گمرکى هماهنگى و همکارى لازم با ادارات گمرک به عمل آورند و بدین منظور بایستى قبلاً با شعبه صادر کننده ضمانتنامه تماس حاصل و در صورت تأیید مسئولین شعبه مبنى بر صدور ضمانت نامه و مطابقت امضاى ذیل ضمانت نامه با دفتر نمونه امضاء و اطمینان از صحت آن مبادرت به تأیید ضمانت نامه بنمایند.

نکته قابل ذکر این که:

الف) امضاهاى ذیل ضمانت نامه مطابق با نمونه امضاهاى معرفى شده در دفترچه نمونه امضاى بانک باشد و اسامى، شماره، ردیف امضاء و شماره صفحه آن در ذیل امضاها قید گردد.

ب) ضمانت نامه و تمدیدنامه‏هاى بعدى پرفراژ شده و با دو امضاى مجاز که حداقل یکى از آنها رئیس و یا معاون شعبه باشد صادر و طبق مقررات تمبر روى آنها الصاق و باطل گردد و نشانى شعبه صادر کننده ضمانت نامه نیز ذیل آن به طور خوانا درج شود.

ج) به منظور جلوگیرى از ضرر و زیان احتمالى به بیت‏المال، به شعب توصیه مى‏شود سررسید ضمانت نامه‏ها را به اطلاع دستگاههاى اجرایى ذى نفع برسانند ضمن اینکه این کار هیچ گونه تکلیفى براى بانک نمى‏باشد.

د) براساس نامه شماره 530 مورخ 21/2/70 مدیریت نظارت بر امور بانکها، شوراى پول و اعتبار در هفتصد و سى و یکمین جلسه مورخ 24/1/70 تصویب نمود که سود و جریمه تأخیر تأدیه مطالبات بانکها بابت ضمانت نامه‏هاى پرداخت شده بر حسب نوع و بخش فعالیت شخصى که ضمانت نامه براى او صادر شده است، مطابق ضوابط تعیین شده در بخشنامه‏ها محاسبه و اخذ گردد. به طور مثال خسارت تأخیر تأدیه براى ضمانت نامه در بخش خدمات به شرح زیر است:

31=6 + 25 = 6+بالاترین نرخ بخش خدمات

31*تعداد روز * اصل بدهى

----------------------

100*360

ه)سؤالات و مشکلات مربوط به متن ضمانت نامه‏ها و مسائل حسابدارى و ضمانت نامه‏هاى ارزى یا ریالى به تضمین شرکتها و یا مؤسسات خارجى با مکاتبه از طریق اداره ذى ربط حقوقى، حسابدارى کل و بودجه و امور بین‏الملل خواهد بود.
حدود اختیارات، چگونگى اخذ وثایق و حد نصابهاى آن‏

الف) حدود اختیارات:

شعب و سرپرستان مناطق مى‏توانند با رعایت مفاد این بخشنامه مطابق آخرین اختیارات تفویض شده نسبت به صدور ضمانتنامه اقدام نمایند.

ب) وثایق و حد نصابهاى آن:

ضوابط و حد نصاب صدور ضمانت نامه در مقابل وجه نقد و سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها، قرض الحسنه پس‏انداز و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى.

الف)صدور انواع ضمانت نامه در مقابل وجه نقد به هر مبلغ و هر مدت براى متقاضى با اخذ کارمزد طبق تعرفه توسط کلیه شعب بلامانع است.

ب)صدور ضمانت نامه در مقابل برگ سپرده سرمایه گذارى بلند مدت یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه با رعایت نکات زیر انجام مى‏گیرد:

- چون صدور ضمانت‏نامه در مقابل سپرده سرمایه گذارى بلند مدت‏ یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص در حکم صدور ضمانت نامه در مقابل وجه نقد مى‏باشد، بنابر این صدور آن به هر مبلغ و هرمدت توسط کلیه شعب بلامانع خواهد بود،مشروط بر اینکه سررسید سپرده سرمایه گذارى بلندمدت بعد از سررسید ضمانت نامه صادره بوده و سپرده ماخوذه باید حداقل 110 % مبلغ ضمانت نامه صادره را پوشش دهد.

- صدور ضمانت نامه در مقابل سپرده سرمایه گذارى بلندمدت متعلق به اشخاص ثالث براى ضمانت خواه واجد شرایط با رعایت تبصره بند 1 بلامانع است.

- در صورتى که ضمانت نامه صادره به نام خود صاحب سپرده باشد از نمونه قرارداد شماره 3 ( که ارایه مى‏شود) و چنانچه سپرده سرمایه گذارى بلندمدت مربوط به شخص ثالث باشد از قرارداد شماره 4 (که ارایه مى‏شود) استفاده خواهد شد.

به قراردادهاى مذکور تمبر مالیاتى به هزینه متقاضى الصاق و ابطال مى‏گردد.

- به جهت توجه و خوددارى از پرداخت وجه، در ظهر برگ سپرده سرمایه گذارى بلندمدت با قلم قرمز عبارت «وجه این قبض بابت تضمین ضمانت‏نامه شماره به نام مضمون عنه در وثیقه بانک شعبه طبق قرارداد شماره درج و توسط صاحب سپرده امضاء و عین برگ سپرده در پرتفوى شعبه تا زمان واریز و ابطال ضمانت نامه نگهدارى شود.

- استرداد وجه سپرده سرمایه گذارى بلند مدت یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص به صاحب حساب موکول به واریز وجه‏الضمان و یا ابطال ضمانت‏نامه خواهد بود و در صورت تقاضاى تمدید ضمانت نامه، سررسید سپرده سرمایه گذارى باید ملحوظ نظر بوده و برگ سپرده سرمایه گذارى کماکان در پرتفوى شعبه نگهدارى گردد.

تبصره :در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط مضمون‏له، وجه مربوطه طبق مفاد قرار داد از محل موجودى سپرده سرمایه گذارى بلند مدت یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص مورد تضمین، برداشت و پرداخت خواهد شد.

ج)صدور ضمانت نامه در مقابل موجودى سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت و قرض‏الحسنه پس انداز، حسابهاى پس‏انداز قرض‏الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها با رعایت موارد زیر امکان‏پذیر است:

- صدور ضمانت نامه بنا به تقاضاى متقاضى به تضمین موجودى قرض الحسنه پس‏انداز، حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه‏گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها یا سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به نام متقاضى یا شخص ثالث به هر مبلغ و هرمدت بلامانع مى‏باشد.

- متقاضى ضمانت نامه، تقاضاى خود را با تعیین مشخصات کامل ضمانت نامه و قید استفاده از تضمین موجودى حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز، حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها، سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت شماره متعلق به اینجانب نزد بانک سایر بانکها شعبه را به شعبه تسلیم نماید.

- واحد صادر کننده ضمانت نامه پس از دریافت درخواست متقاضى و ثبت آن در دفتر وارده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تنظیم و تکمیل قراردادهاى شماره 3 و 4 و امضاى آن توسط شعبه و متقاضى و حسب مورد سپرده گذار و وثیقه گذار نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نماید.

- پس از امضاى قرارداد موجودى حسابهاى پس انداز قرض الحسنه و یا سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به مبلغ کل ضمانت نامه و هزینه‏هاى احتمالى مسدود و دفترچه پس‏انداز قرض‏الحسنه و یا سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت اخذ و پس از قید عبارت «تضمین ضمانت نامه شماره به نام طبق قرارداد شماره در وثیقه بانک است «با قلم قرمز به خط صاحب حساب و امضاى ذیل عبارت مذکور در صفحه‏اى که مبلغ سپرده قید شده است دفترچه در پرتفوى شعبه نگهدارى شود.

تبصره:به منظور جلوگیرى از اشتباه احتمالى در پرداخت وجه حساب مورد تضمین، عبارت داخل گیومه در روى کارت نمونه امضاى افتتاح حساب مورد نظر قید گردد.

- تا زمانى که وجه ضمانت نامه صادره واریز و یا ضمانت نامه ابطال نگردیده است، صاحب حساب فقط مى‏تواند مازاد موجودى خود نسبت به مبلغ ضمانت نامه و هزینه‏هاى احتمالى را برداشت نماید.

- پرداخت سود متعلقه به کل موجودى سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت، همچنین اعطاى جایزه به حساب قرض‏الحسنه پس انداز مورد تضمین « در صورت برنده شدن » طبق ضوابط و مقررات بلامانع مى‏باشد.

بدیهى است در مواردى که موجودى یکى از حسابهاى سپرده سرمایه گذارى بلندمدت، کوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز به تنهایى براى تضمین ضمانتنامه کافى نباشد مى‏توان موجودى حسابهاى مذکور را که متعلق به متقاضى یا شخص ثالث باشد، تواماً مورد وثیقه ضمانت نامه قرار داد.

ضوابط و حد نصاب صدور ضمانت نامه در قبال طلا، اسناد خزانه، برگ وثیقه انبارهاى عمومى، تضمین بانکهاى خارجى، اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى، اوراق قرضه دولتى و سهام شرکتهایى که در بورس پذیرفته شده باشند.

الف -قبول طلا به عنوان وثیقه باتوجه به قیمت رسمى و بدون کارمزد ساخت با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات مى‏باشد.

ب -صدور ضمانت نامه در قبال تضمین بانکهاى خارجى با اخذ مجوز از اداره امور بین‏الملل و اسناد خزانه با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات صورت خواهد پذیرفت. تأکیداً جهت صدور ضمانت نامه در موارد فوق قبل از هرگونه اقدام کسب نظر اداره اعتبارات و تسهیلات با اداره امور بین‏الملل حسب مورد الزامى است و بایستى قرارداد تنظیم گردد.

ج -صدور ضمانت نامه در قبال برگ انبارهاى عمومى درخصوص کالاى قابل فروش فورى و فساد ناپذیر با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات‏ خواهد بود.

د -صدور ضمانت نامه در مقابل اوراق قرضه دولتى منوط به رعایت ضوابط اوراق قرضه خواهد بود.

بدیهى است همزمان با دریافت اوراق قرضه قبوض کارمزد یا جوایز متعلقه مربوط به همان اوراق نیز باید اخذ گردد.

ص - صدور ضمانت نامه در مقابل سهام شرکتهاى پذیرفته شده در بورس منوط به انجام بررسیهاى لازم و مستند به دریافت اوراق سهام یا ظهرنویسى صاحبان سهام به نفع بانک به ارزش میانگین قیمت سهم قبل و بعد از نشست آخرین مجمع عمومى عادى صاحبان سهام معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه خواهد بود.

لازم است همزمان موضوع وثیقه بودن تعداد سهام با نام شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس، به شرکت کارگزارى بانک اعلام شود تا در رهن بودن آن تعداد سهام با نام به اطلاع سازمان بورس اوراق بهادار تهران رسیده و پس از اعمال در سیستم اطلاعاتى سازمان، شرکت کارگزارى بانک تصویرى از تأیید سازمان بورس اوراق بهادار تهران را به واحد مربوط ارسال کند تا در پرونده مشترى نگهدارى گردد.
صدور ضمانت نامه در مقابل وثیقه ملکى:

الف -حداکثر مدت ضمانت نامه در مقابل غیرمنقول یک سال بوده که براى مراحل بعدى در هر نوبت به مدت یک سال دیگر قابل تمدید مى‏باشد، مشروط بر اینکه مبلغ ارزیابى ملک مورد وثیقه در زمان تمدید کمتر از 150 درصد مبلغ ضمانت نامه نباشد. بنابراین مبلغ ترهین با عنایت به اینکه از قرارداد تخصیص تسهیلات استفاده مى‏شود، بایستى حداقل به میزان مبلغ ضمانت نامه به کسر سپرده نقدى باشد.

ب -براى صدور ضمانت نامه در مقابل وثیقه ملکى بایستى حداقل 10 درصد مبلغ کل ضمانت نامه وجه نقد از متقاضى اخذ و به حساب سپرده نقدى ضمانت نامه منظور گردد.

تبصره:ضمانت نامه‏هاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت 10 درصد مذکور معاف مى‏باشند.

ج -پلاک مورد وثیقه به شرح وثایق غیرمنقول مندرج در بخشنامه شماره 3 اداره اعتبارات و تسهیلات بایستى به صورت مستغلات شش دانگ و در طرح احداث گذر و تعریض خیابان و کوچه واقع نباشد و از قبول املاک مشاع دورافتاده، بایر و غیرمحصور به طور کلى باید خوددارى شود و من حیث المجموع باید طورى اقدام گردد که هرگاه بانک به طریقى قصد تملیک و فروش وثیقه را داشته باشد، ملک مرهونه سهل‏البیع و داراى خریدار باشد، به نحوى که در مقابل فروش آن کلیه مطالبات بانک اعم از مبلغ اصل ضمانت نامه و جرایم تأخیر تأدیه و هزینه‏هاى احتمالى به سهولت و سریعاً قابل تأمین باشد.

د -وثیقه ملکى مورد نظر طبق نظر ارزیاب مورد اعتماد بانک و رعایت مفاد بخشنامه شماره 3 اعتبارات حداقل 150درصد کل مبلغ ضمانت نامه پس از کسر سپرده نقدى ارزش داشته و سند تخصیص تسهیلات تنظیم گردد:

ه - فک رهن از ملک مورد وثیقه منوط به ایفاى تعهدات از سوى متقاضى و یا ابطال ضمانت نامه خواهد بود.
صدور ضمانت نامه در مقابل سفته تضمینى (عنه المطالبه)

صدور ضمانت نامه در قبال سفته تضمینى (عنه المطالبه) با رعایت نکات زیر انجام مى‏پذیرد:

الف -صدور ضمانت نامه براى مشتریان مورد اعتماد و اطمینان شعب در مقابل سفته به امضاى متقاضى (متعهد) و ظهرنویسى ضامن (شخص ثالث) طبق نمونه قرار داد که ارایه مى‏شود، تنظیم گردد.

ب -حداکثر مدت ضمانت نامه یک سال است.

ج -اخذ حداقل 10 درصد مبلغ کل ضمانت نامه برابر با ماده 3 آیین نامه صدور ضمانت نامه‏ها به عنوان سپرده نقدى ضمانت نامه الزامى است.

د -اخذ سفته دو امضایى معادل 120 درصد مبلغ کل ضمانت نامه پس از کسر سپرده نقدى، طبق بخشنامه‏ها و دستورالعملهاى صادره.

تبصره:در مواردى که صدور ضمانت نامه جهت شرکت در مناقصه و مزایده انجام گرفته باشد شعب مى‏توانند با توجه به معافیت از اخذ 10 درصد سپرده نقدى فقط معادل 120 درصد مبلغ کل ضمانت نامه سفته دو امضایى اخذ نمایند.

ه -سفته به صورت عنه المطالبه اخذ و از درج تاریخ مشخص به عنوان سررسید خوددارى و به منظور امکان وصول خسارت تأخیر براساس نرخ مندرج در قراردادهاى تنظیمى در رابطه با صدور ضمانت نامه جهت اقدام در مراجع قضایى نسبت به سفته‏هاى ماخوذه این عبارت پشت سفته درج و به امضاى متعهد و ضامنین برسد. «این سفته تضمین قرارداد شماره مورخ مى‏باشد».

و -تعهدات ناشى از صدور ضمانت نامه در مورد متقاضى (ضمانتخواه) در حسابها منعکس و تعهدات ضامن در کارت غیرمستقیم جدا از سایر تعهدات آن ثبت گردد.

ر -براى ظهرنویسى سفته‏هاى مورد تضمین مى‏بایستى عبارت «پرداخت وجه سفته را در سررسید منفرداً و متضامناً با متعهد تعهد مى‏نمایم» توسط ضامن در ظهرنویسى سفته قید و ذیل آن را امضا گردد.

تبصره :باتوجه به اینکه ضمانت نامه تضمین سفته‏هاى عنه المطالبه با رعایت مقررات و مصالح بانک صادر مى‏گردد، تمدید آن، صدور ضمانت نامه جدید تلقى نمى‏شود. لذا تعویض سفته‏ها به منظور تمدید ضمانت نامه باتوجه به نظر اداره حقوقى ضرورتى ندارد و بدیهى است کلیه شرایط تمدید ضمانت نامه (اخذ کارمزد، تقاضاى کتبى ذینفع و...) باید فراهم و بررسیهاى لازم نیز درخصوص متعهدین سفته‏ها در زمان تمدید معمول گردد.

در هرحال از کلیه متقاضیان نمونه 93 تعهد نامه با در نظر گرفتن مندرجات بخشنامه شماره (3) اعتبارات اخذ گردد».
انواع ضمانت نامه‏ ها:

بانکها مى‏توانند در هر مورد که منع قانونى وجود نداشته باشد، نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند. از این رو ضمانت نامه‏ها براى فعالیتهاى متنوعى صادر مى‏شود که مهمترین آنها عبارت‏اند از:
ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده:

مؤسسات حقوقى اعم از دولتى و خصوصى خرید نیازهاى عمده وفروش وسایل و لوازم مازاد بر احتیاج خود و همچنین انجام طرحهاى ساختمانى و سایر موارد مشابه را با درج آگهى رسمى در جراید کثیرالانتشار و روزنامه‏هاى محلى از طریق مناقصه یا مزایده انجام مى‏دهند تا بتوانند اجراى طرحها و خرید لوازم و اموال خود را با کمترین هزینه و فروش لوازم و اموال مازاد براحتیاج خود را با بیشترین قیمت از طریق داوطلبان شرکت در مناقصه یا مزایده انجام دهند. لذا این گونه مؤسسات به منظور جلوگیرى از انصراف داوطلبان در قبول مناقصه یا مزایده از آنان ضمانت نامه بانکى مطالبه مى‏کنند. معمولاً مدت این نوع ضمانت نامه‏ها محدود بوده و پس از پایان مهلت تعیین شده در آگهى مناقصه یا مزایده و اعلام اسامى برندگان فقط ضمانت نامه صادره به نام شخص برنده مورد استفاده قرار مى‏گیرد و بقیه ضمانت نامه‏ها ابطال مى‏شود. این قبیل ضمانت نامه‏ها با رعایت حد نصاب‏هاى مقرر براى متقاضیانى که از حُسن شهرت و پرداخت برخوردار بوده و بتوانند وثایق مطمئن و قابل قبول در اختیار بانک قرار دهند، صادر مى‏شود.
ضمانت نامه حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد:

باتوجه به موارد مطرح شده در قسمت ضمانت نامه شرکت در مزایده و مناقصه، پس از این که برنده مناقصه یا مزایده مشخص شد، براى اجراى طرح و ایفاى تعهدات توسط برنده، قرارداد جدیدى بین کارفرما و برنده منعقد مى‏شود که کارفرما به منظور اطمینان از حُسن جریان کار ضمانت نامه دیگرى که معمولاً مبلغ آن درصدى از مبلغ پیمان را شامل مى‏شود، از برنده مطالبه مى‏کند.

از آنجایى که ضمانت نامه صادره اجراى صحیح مفاد قرارداد از سوى پیمانکار را در مقابل کارفرما تضمین مى‏کند و احتمال دارد به دلایل مختلف برنده مناقصه یا مزایده پیمانکار از عهده اجراى کامل تعهدات برنیاید و بانک ناگزیر از پرداخت مبلغ ضمانت نامه در وجه مضمون له (ذى نفع) باشد، لذا قبل از صدور ضمانت نامه باید وضع مالى، شهرت، طرز پرداخت، امکانات عملى و سوابق براى اجراى طرح و ایفاى تعهدات (درحد معمول) بررسى شود و حتى الامکان سعى شود ضمانت نامه ذکر شده در مقابل وجه نقد، برگ سپرده سرمایه گذارى بلند مدت یا گواهى سپرده سرمایه گذارى مدت‏دار ویژه عام و خاص، موجودى سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت و پس انداز قرض‏الحسنه و یا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت‏دار متقاضى نزد سایر بانکها و یا وثیقه ملکى صادر شود. از این رو چنانچه متقاضى از هر لحاظ براى شعبه شناخته شده و مورد اطمینان باشد، صدور ضمانت نامه در مقابل سفته‏هاى تضمینى به ضمانت اشخاص مورد وثوق حداکثر به مدت یک سال بلامانع است.
ضمانت نامه پیش پرداخت:

معمولاً پس از امضاى قرارداد اصلى بین کارفرما و پیمانکار (برنده مناقصه) مبلغى به عنوان پیش پرداخت براى شروع کار از سوى کارفرما به پیمانکار داده مى‏شود و در مقابل ضمانت نامه بانکى معادل وجه پرداخت شده از مجرى طرح مطالبه مى‏شود. در این گونه موارد شعب مى‏توانند با در نظر گرفتن حد نصابهاى مقرر و رعایت مقررات، همانند صدور ضمانت نامه حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد، پس از بررسى‏هاى لازم در مورد متقاضى و اخذ وثایق مطمئن نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند. مبلغ ضمانت نامه معادل در صد معینى از مبلغ کل پیمان است که قرار است از سوى کارفرما به پیمانکار پرداخت شود. وجوه پرداخت شده به پیمانکار توسط کارفرما از محل صورت وضعیت‏هاى مراحل مختلف به طریقى کسر مى‏شود که قبل از آخرین صورت وضعیت موقت مبلغ مذکور مستهلک شده باشد. بدیهى است مبلغ ضمانت نامه معادل مبلغ کسر شده براساس اعلام کارفرما در هر نوبت تقلیل مى‏یابد و حداکثر تا تاریخ تحویل موقت باید آزاد شود.

نوع مطلب : حقوق خصوصی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 مرداد 1398 12:39 ب.ظ

You actually stated this very well!
trust pharmacy of canada canada drug canada drugs canada online pharmacies reviews canadian rx world pharmacy canadian pharmacy viagra brand canadian discount pharmacies in ocala fl buy viagra usa north west pharmacies canada online pharmacies mexico
یکشنبه 2 تیر 1398 06:14 ب.ظ

Superb postings. Regards!
rx cialis para comprar purchase once a day cialis cialis 5 mg funziona buying brand cialis online cialis generika cialis 20 mg best price cialis en 24 hora the best choice cialis woman cialis en 24 hora we like it cialis soft gel
جمعه 31 خرداد 1398 02:55 ق.ظ

Beneficial postings. Thank you!
only now cialis 20 mg precios de cialis generico cialis online cialis daily dose generic precios de cialis generico prezzo cialis a buon mercato il cialis quanto costa cialis prices in england click here cialis daily uk cost of cialis per pill
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:51 ب.ظ

Seriously a good deal of beneficial facts!
prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online nz cialis online holland cialis tablets we choice cialis pfizer india cialis price thailand only best offers cialis use non 5 mg cialis generici cialis 20mg preis cf cialis 5 mg scheda tecnica
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:22 ب.ظ

Fantastic postings, With thanks!
cialis lilly tadalafi cialis 5 mg effetti collateral cialis en 24 hora cialis taglich viagra cialis levitra cialis coupons printable prix de cialis cialis official site cialis en 24 hora the best choice cialis woman
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:48 ق.ظ

You actually suggested that adequately!
cialis kaufen bankberweisung discount cialis where do you buy cialis cialis daily new zealand how do cialis pills work pastillas cialis y alcoho cialis alternative cialis dosage amounts cialis generico en mexico pastillas cialis y alcoho
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:30 ب.ظ

You actually revealed this terrifically!
buy name brand cialis on line only here cialis pills cialis venta a domicilio cialis vs viagra cialis tadalafil online viagra or cialis estudios de cialis genricos safe dosage for cialis cialis flussig buy name brand cialis on line
جمعه 24 خرداد 1398 11:35 ق.ظ

Amazing knowledge. Kudos.
cuanto cuesta cialis yaho cialis diario compra side effects of cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis generika in deutschland kaufen cialis kaufen wo 5 mg cialis coupon printable prices for cialis 50mg cialis daily new zealand cialis tadalafil
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:52 ب.ظ

This is nicely said! !
cialis en 24 hora cialis 5mg billiger we choice cialis pfizer india we recommend cheapest cialis cialis generika in deutschland kaufen overnight cialis tadalafil cialis generico online generic cialis 20mg tablets only here cialis pills cialis 5 mg effetti collateral
شنبه 18 خرداد 1398 02:54 ق.ظ

Really many of useful info.
cialis online deutschland we choice cialis pfizer india tadalafil tablets cialis online nederland import cialis cialis prezzo di mercato cialis prices only now cialis 20 mg cialis 20mg cialis price in bangalore
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 04:22 ق.ظ
ブランドコピー代引き時計/財布激安販売-スーパーコピーブランド代引き時計専門店
پنجشنبه 22 فروردین 1398 03:11 ق.ظ

Wonderful info, Appreciate it.
canada medication reputable canadian prescriptions online aarp recommended canadian online pharmacies best canadian pharmacies online prescriptions from canada without canadian pharmaceuticals reviews canadian pharmacy cialis canadian medications global pharmacy canada canadian pharmacies shipping to usa
یکشنبه 18 فروردین 1398 05:07 ب.ظ
スーパーコピーブランド業界信頼のブランド偽物N品激安通販店!
شنبه 17 فروردین 1398 05:43 ب.ظ
ブランドコピー品店 の主な取引はルイヴィトンコピー,グッチコピー,シャネルコピー,エルメスコピー
جمعه 16 آذر 1397 05:12 ق.ظ

Lovely posts. Thanks!
acquistare cialis internet cialis 20 mg effectiveness legalidad de comprar cialis low dose cialis blood pressure cialis super kamagra are there generic cialis buying cialis overnight brand cialis nl cialis canadian drugs cialis generico in farmacia
سه شنبه 13 آذر 1397 04:07 ق.ظ

Fantastic advice. Thanks.
tadalafil 10 mg only best offers cialis use click now cialis from canada cialis 5 effetti collaterali cialis farmacias guadalajara cialis canadian drugs cialis wir preise interactions for cialis cialis billig cialis venta a domicilio
دوشنبه 12 آذر 1397 03:50 ق.ظ

Great info. Thanks!
cialis generika in deutschland kaufen tadalafilo we choice cialis pfizer india generic cialis pro cialis 20 mg cialis farmacias guadalajara cialis y deporte acheter cialis meilleur pri cialis taglich canada discount drugs cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:17 ب.ظ

Valuable facts. Thank you.
cialis official site look here cialis cheap canada click here cialis daily uk acheter cialis kamagra order cialis from india prezzo di cialis in bulgaria opinioni cialis generico cialis australian price cialis 30 day sample wow look it cialis mexico
یکشنبه 11 آذر 1397 03:30 ق.ظ

This is nicely expressed! !
no prescription cialis cheap 5 mg cialis pharmacie en ligne prescription doctor cialis price cialis best side effects of cialis calis the best choice cialis woman chinese cialis 50 mg cialis 30 day sample best generic drugs cialis
جمعه 9 آذر 1397 04:04 ق.ظ

Thank you. Good information.
buy cialis online cheapest buy cialis only now cialis for sale in us how much does a cialis cost tesco price cialis cialis tadalafil online buy original cialis cialis diario compra the best site cialis tablets we recommend cialis best buy
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:42 ب.ظ

Regards! Helpful stuff!
cialis 5 mg buy prix de cialis cialis pills the best choice cialis woman cialis cipla best buy cialis for daily use cialis generico en mexico free cialis i recommend cialis generico cost of cialis cvs
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:11 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
best generic drugs cialis low cost cialis 20mg viagra cialis levitra cialis prices cialis bula the best site cialis tablets import cialis cialis professional from usa can i take cialis and ecstasy cialis lowest price
جمعه 20 مهر 1397 01:17 ق.ظ

You made the point.
buy levitra buy generic levitra cheap 20mg levitra buy levitra generic buy levitra online buy levitra buy levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online levitra 10 mg kopen
شنبه 7 مهر 1397 09:54 ق.ظ

Fantastic data, Thanks.
sialis cialis per paypa cialis usa cost where do you buy cialis generic cialis at walmart cialis generico in farmacia cialis 5 mg import cialis cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis levitra
شنبه 31 شهریور 1397 10:52 ب.ظ

Wow quite a lot of terrific material!
canada pharmacies online prescriptions canada online pharmacies reviews canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacys canadian pharmacy viagra brand canadian pharmacies shipping to usa pharmacy near me canadianpharmacyusa24h is it legal canada rx buy viagra online usa
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:33 ب.ظ

Truly loads of awesome information!
cialis for daily use cialis side effects cialis diario compra cialis arginine interactio best generic drugs cialis generic cialis in vietnam prezzo di cialis in bulgaria generic cialis tadalafil canadian discount cialis click here take cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:42 ق.ظ

Lovely information, Cheers!
cialis patent expiration can i take cialis and ecstasy cialis dosage recommendations cialis 100mg suppliers venta de cialis canada price cialis per pill discount cialis we like it cialis soft gel cialis 5 effetti collaterali recommended site cialis kanada
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:23 ق.ظ

Good write ups. Regards!
legitimate canadian mail order pharmacies canadian prescriptions online canada vagra canadian prescriptions online pharmacy near me buy viagra now drugstore online shopping canadian online pharmacies rated canadian medications by mail canadian pharmacies that ship to us
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:39 ق.ظ

Thank you, An abundance of write ups!

where can i order viagra viagra buy viagra pharmacy online viagra viagra online canadian pharmacy order viagra without rx online uk online viagra viagra prices uk how do you buy viagra buy viagra online next day delivery buying cheap viagra online cheap viagra prescription
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:32 ب.ظ

Very good write ups. Thanks a lot!
cialis savings card click here take cialis cialis kaufen price cialis wal mart pharmacy brand cialis generic cheap cialis cialis for sale in europa cialis super acti only here cialis pills cialis 30 day trial coupon
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو