جمعه 13 دی 1392 :: نویسنده : سعید معادیخواه

در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .


در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور این پرسش به ذهن متبادر میگردد كه اگر در یك پرونده وكیل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانیت او پیدا كند و قرارداد وكالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وكیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موكل خود شود ، در این صورت ، تكلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آیا وكیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی كننده اعلام كند كه با عنایت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بیحق است ؟ اگر موكل از چنین وكیلی شكایت انتظامی كند و وكیل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسرای انتظامی وكلا چه خواهد كرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وكالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وكالت نیابت وكیل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدنی ، وكیل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری كند . حال اگر در جریان دادرسی وكیل علم حاصل كرد كه موكل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وكالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام كند كه موكل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضای اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكیل از طرف موكل نیابت و اختیار ندارد كه اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است كه آیا اگر وكیل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در این خصوص باید گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وكالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكیل نمیدانند  كه بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غیرقابل توكیل اعلام شده است و موكل باید شخصاً در دادگاه اقرار كند  .
و در خصوص اموری كه مستوجب كیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد  .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری ، اقرار قابل توكیل نیست . مضافاً اینكه اعلام وكیل از امری به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشی از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلكه نوعی داوری و قضاوت است كه خارج از حدود اختیار وكیل است و موكل قصد اعطای وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وكیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( ولی اطلاق عقد وكالت چنین اختیاری به وكیل نمیدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نیاز است كه از موكل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذكر نتیجه احتمالی آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وكیل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وكیل نقشی در انتخاب موكل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موكل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وكالت تسخیری را تصور كنید كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد كه وكیل بر خلاف اقرار موكل تسخیری استدلال نكند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موكل وكیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث كند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موكل اقدام و اظهاری كند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موكل با مقتضای وكالت سازگار نیست . اما مشكل اصلی در جایی است كه در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملكرد وكیل و اعتمادی كه موكل به او پیدا میكند در حضور وكیل بدون اینكه دستگاه قضائی مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكیل میكند . در این صورت ، وكیل از یك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد كرده است كه مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وكیل نمیتواند اسرار موكل را فاش كند و چنین اذنی از طرف موكل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامی و جرم شده است و وكیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تكلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وكیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام كند كه شخص دیگری مرتكب جرم شده است و یا به دلیلی استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بدیهی است  . در این حالت ، وكیل باید موضع دفاعی خود را عوض كند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد كند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد كند و یا اینكه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وكیل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیكند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وكیل براساس سوگند او ندارد .

نوع مطلب : حقوق خصوصی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 31 خرداد 1398 06:13 ب.ظ

Wow a good deal of terrific knowledge!
cialis en 24 hora buy cialis cheap 10 mg sublingual cialis online click here take cialis the best choice cialis woman cialis sans ordonnance click now buy cialis brand order generic cialis online buy cialis online cheapest generico cialis mexico
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:30 ق.ظ

You actually stated this wonderfully.
cialis authentique suisse calis the best site cialis tablets only here cialis pills cialis 5 mg funziona cialis en mexico precio cialis para que sirve cialis e hiv cialis sans ordonnance cialis patentablauf in deutschland
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:19 ب.ظ

Great posts, Thanks a lot!
prices for cialis 50mg cialis price thailand prices on cialis 10 mg best generic drugs cialis cialis uk callus cialis 05 tadalafil 20 mg click now cialis from canada cialis from canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:43 ق.ظ

Amazing advice. With thanks!
cialis 5 effetti collaterali buy brand cialis cheap callus miglior cialis generico cialis online nederland online prescriptions cialis viagra or cialis comprar cialis 10 espa241a cialis for bph cialis pills boards
شنبه 25 خرداد 1398 04:05 ب.ظ

Whoa all kinds of good tips.
cialis online nederland tadalafil cialis australian price generic cialis cialis kamagra levitra where cheapest cialis cialis uk cialis australian price cialis 100mg suppliers cialis pills price each
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:52 ق.ظ

Truly a good deal of helpful info!
side effects for cialis price cialis best cialis daily reviews generic cialis in vietnam acheter cialis meilleur pri cialis ahumada cialis online generic cialis 20mg tablets cialis qualitat cipla cialis online
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:21 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
order generic cialis online how do cialis pills work prezzo cialis a buon mercato tadalafil 10 mg cialis 5 mg schweiz cialis online cialis name brand cheap where to buy cialis in ontario cialis generico in farmacia cialis prezzo in linea basso
شنبه 18 خرداد 1398 02:27 ق.ظ

Wow a lot of beneficial info.
prices on cialis 10 mg cialis generico milano cialis venta a domicilio only now cialis 20 mg can i take cialis and ecstasy generic cialis pro cialis coupon generico cialis mexico cialis prezzo al pubblico where cheapest cialis
پنجشنبه 22 فروردین 1398 02:24 ق.ظ

Factor clearly considered!.
pharmacy top rated canadian pharmacies online online pharmacies candida viagra online pharmacies of canada online pharmacies india trust pharmacy canada reviews pharmacy canada plus no 1 canadian pharcharmy online canadian pharmacys
جمعه 16 آذر 1397 04:56 ق.ظ

You said it perfectly.!
tadalafil 20mg click here to buy cialis viagra vs cialis cialis side effects venta cialis en espaa low dose cialis blood pressure cialis daily reviews cialis dosage amounts cialis 5 mg buy cialis generico online
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:21 ق.ظ

You actually said it really well!
cialis para que sirve rezeptfrei cialis apotheke import cialis achat cialis en itali buy cialis cialis pills cialis rezeptfrei sterreich cialis en 24 hora try it no rx cialis generic cialis with dapoxetine
سه شنبه 13 آذر 1397 03:20 ب.ظ

You made your stand very nicely..
cost of cialis cvs dosagem ideal cialis india cialis 100mg cost when can i take another cialis sublingual cialis online non 5 mg cialis generici buy cialis online nz cialis italia gratis cialis generico en mexico i recommend cialis generico
سه شنبه 13 آذر 1397 03:57 ق.ظ

You have made your stand extremely effectively!!
look here cialis cheap canada cialis pills in singapore cialis billig cialis professional from usa ou acheter du cialis pas cher 5 mg cialis coupon printable cialis generico milano cialis 5 mg effetti collateral cialis 100mg suppliers weblink price cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:50 ب.ظ

Many thanks! Great stuff!
costo in farmacia cialis generic cialis tadalafil cialis lilly tadalafi cialis cipla best buy cialis pills in singapore canadian discount cialis comprar cialis 10 espa241a tadalafil 10 mg side effects of cialis order generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:21 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
callus tadalafil 20 mg cialis ahumada cialis reviews cialis official site cialis purchasing cialis mit grapefruitsaft cialis kaufen generic cialis 20mg uk tadalafilo
شنبه 10 آذر 1397 03:43 ب.ظ

Fantastic write ups. Kudos.
cialis price in bangalore dosagem ideal cialis cialis 20mg preis cf cialis for daily use achat cialis en europe cialis baratos compran uk wow look it cialis mexico how to buy cialis online usa cialis dosage order cialis from india
جمعه 9 آذر 1397 03:40 ب.ظ

Terrific write ups. Thanks a lot!
cialis great britain 40 mg cialis what if i take cialis savings card cialis australia org cialis italia gratis buy name brand cialis on line cuanto cuesta cialis yaho cialis pas cher paris generic cialis pill online sublingual cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:32 ب.ظ

Many thanks. Great information.
cialis 5 mg buy buy brand cialis cheap achat cialis en suisse cialis 50 mg soft tab only best offers cialis use cialis sicuro in linea cialis 20mg prix en pharmacie cialis en mexico precio order cialis from india cialis 30 day sample
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:34 ق.ظ

Tips effectively considered!!
order a sample of cialis cialis generisches kanada achat cialis en suisse generic for cialis buy cialis online cialis canada prix cialis once a da cialis great britain generic low dose cialis cialis 20mg prix en pharmacie
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:03 ب.ظ

Wow quite a lot of wonderful knowledge!
cialis 30 day sample buy cialis cheap 10 mg cialis dose 30mg cialis canada on line tadalafilo cialis rckenschmerzen buy cialis uk no prescription cialis prices cialis tadalafil online deutschland cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:59 ق.ظ

Amazing content. Thanks a lot!
cialis venta a domicilio we choice cialis uk the best choice cialis woman click here take cialis cialis venta a domicilio cialis e hiv low dose cialis blood pressure cialis en mexico precio we recommend cheapest cialis we like it cialis price
جمعه 20 مهر 1397 12:14 ق.ظ

You said it nicely.!
levitra 20 mg levitra without a doctor prescription levitra prices levitra without a doctor prescription levitra 20mg levitra online buy levitra levitra without a doctor prescription levitra cheap 20mg levitra
شنبه 31 شهریور 1397 10:19 ب.ظ

Wonderful content. Thank you!
drugs for sale in canada canadian pharmacy online 24 canadian pharmacies that ship to us canadian pharmaceuticals reviews canadian pharmacies online prescriptions prescription drugs without prior prescription good canadian online pharmacies canada drugs canadian online pharmacies reviews drugstore online shopping
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:18 ب.ظ

Many thanks, A good amount of write ups!

cialis manufacturer coupon cialis for sale cialis australia org buy cialis cheap 10 mg cialis dosage recommendations cialis soft tabs for sale cialis pas cher paris cialis prezzo al pubblico buy cialis sample pack cialis prezzo di mercato
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:12 ب.ظ

Awesome posts. Thank you.
how do cialis pills work prix de cialis buy cialis cheap 10 mg what is cialis cialis patentablauf in deutschland cialis daily dose generic best generic drugs cialis calis cialis qualitat sublingual cialis online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:54 ق.ظ

Many thanks, I appreciate this!
canadian pharmacies online prescriptions online drug store canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies-24h canadian pharmacy meds pharmacy canada canadian drugs online canadian discount pharmacies canadian pharmacy uk delivery northwestpharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:26 ق.ظ

You actually mentioned it very well.
viagra pfizer buy online how to order viagra pills buy viagra online now how to get viagra buy pharmaceutical viagra pharmacy viagra online buy viagra online germany where can i buy viagra without prescription buy viagra 25mg generic viagra order
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:25 ب.ظ

Tips well used!.
generic cialis 20mg uk cialis cuantos mg hay cialis qualitat cialis purchasing buying cialis on internet where cheapest cialis cialis daily dose generic comprar cialis 10 espa241a where do you buy cialis cialis coupons
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:50 ق.ظ

Tips certainly regarded.!
free cialis dose size of cialis cialis soft tabs for sale cialis bula cialis italia gratis cialis prezzo al pubblico tesco price cialis we use it 50 mg cialis dose cialis generic tadalafil buy cialis sicuro in linea
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:42 ب.ظ

You actually stated this really well!
generic cialis levitra cialis 30 day sample cialis generico lilly we use it cialis online store il cialis quanto costa comprar cialis navarr can i take cialis and ecstasy cialis 20 mg purchase once a day cialis rezeptfrei cialis apotheke
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو