تبلیغات
وبلاگ حقوقی اعتدال - اصول فقه
 
شنبه 27 مهر 1392 :: نویسنده : سعید معادیخواه

الف : قواعد مدنی

1-
قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست  القواعد الفقهیه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی


 2-
قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود. القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238ق م

 


3-
قاعده   احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی

یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )


4-
قاعده احسان
متن: « ما علی المحسنین من سبیل » .( سوره توبه/91)
یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 ق م ا


5-
قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب
یعنی : راهنمایی نادان بر دانا واجب است.


6-
قاعده اقدام

متن : « الاقدام مسقط الضمان
یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی


7
قاعده اقرار عقلا
متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »
یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آ د مدنی مصوب 1379


8-
قاعده متن : « الاقرب یمنع الا بعد »
یعنی : آن کس که نسباً به میت نزدیک تر است، ارث بردن دورتر از خود را مانع می شود.
 
ترمینولوژی حقوق، ص427، ش 3403- ماده 863 قانون مدنی

 

9- قاعده الزام
متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم
یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید  خویی ، توضیح المسائل، بحث قاعده الزام


10-
قاعده    « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »
یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص  417- ماده  1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی


11-
قاعده  « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »
یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .


12-
قاعده  تعیین
اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر تعیین است و نیز اگر امر دایر بین حقیقت و مجاز شد، اصل بر حقیقت است.


13-
قاعده  التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له .
 
یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود  القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی


14-
قاعده تلف قبل از قبض
متن : « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»    یعنی : هر مبیعی که قبل از قبض مشتری تلف شود از کیسه فروشنده محسوب خواهد شد. القواعد الفقهیه، چ 2 ، ص 42 تا 84 - ماده 387 قانون مدنی
15-
قاعده حل
 
متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال
 
یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .


16- 
قاعده   الدین مقدم علی الارث .
یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 ق م

 

 17-قاعده  الزعیم غارم .( حدیث نبوی)
یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید . القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی


18
قاعده تسلیط
متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )
یعنی : مردم بر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی


19-
قاعده سوق
 
یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .
 
20- 
قاعده   اصل صحت
متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه
یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد . القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239


21 –
قاعده    عدل و انصاف
یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .


22- 
قاعده   عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .
 
یعنی: انکار پس از اقرار، مسموع نیست. ماده 1277 قانون مدنی


23-
قاعده تبعیت عقد از قصد متن : « العقود تابعه للقصودیعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی


24-
قاعده علی الید
متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .   »یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .
القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی


25 –
قاعده غرور
متن: « المغرور یرجع علی من غره .  »یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند تا خسارت بگیرد
 
القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225


26-
قاعده فراش
 
متن :  «الولد للفراش و للعاهر الحجر .» حدیث نبوی

 یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – ماده 1158 ق م


27 –
قاعده قرعه
 
متن : « لکل امر مشکل قرعه-

یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155


28 – 
قاعده  کل رهن فانه غیر مضمون .   یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد . ماده 789 قانون مدنی


29-
قاعده لا یضمن

متن :  « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده  » یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست


30- 
قاعده    کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

.یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است  سبکی ، الا شباه و الانضائر، ج2،ص 45


31- 
قاعده   کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجارته

  یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است ماده 467و 466 قانون مدنی


32-
قاعده لا ضرر
متن :  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .
(
القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی


33- 
قاعده    لا ضمان علی المستعیر

یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست  القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی
 
34- 
قاعده  الممنوع شرعا کالممتنع عقلا
یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست   .تحریر الجمله ، ص 43


35- 
قاعده لا مسا محه فی التحد یدات .
یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .


36- 
قاعده  لا میراث للقاتل
 
یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم استماده 880 قانون مدنی


37- 
قاعده  اصل لزوم
متن : « الاصل فی العقود لزومیعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است مگر خلافش ثابت شود

 القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدنی


38- 
قاعده  من احیی ارضا فهی لهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 17 بهمن 1396 09:17 ق.ظ
You Should Be Cleansing Your Carpet With An Iron.
چهارشنبه 4 بهمن 1396 03:15 ق.ظ
hello!,I really like your writing so a lot! proportion we
keep in touch more about your article on AOL?
I require an expert in this area to resolve my problem. May be that's you!
Taking a look forward to look you.
سه شنبه 3 بهمن 1396 05:06 ب.ظ
Definitely consider that that you stated. Your favorite justification appeared to be at the net the easiest thing to have
in mind of. I say to you, I certainly get irked whilst people consider worries that they
plainly don't know about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing without having
side effect , other people can take a signal.
Will probably be back to get more. Thank you
جمعه 15 دی 1396 07:03 ب.ظ
It is not my first time to go to see this web page, i am visiting this web page dailly and obtain pleasant data from here all the time.
جمعه 17 آذر 1396 06:58 ب.ظ
I'll right away seize your rss as I can't in finding your
e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
Do you have any? Kindly allow me recognise in order that I could
subscribe. Thanks.
دوشنبه 22 آبان 1396 12:54 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.
I don't know who you are but definitely you're going to a
famous blogger if you are not already ;) Cheers!
یکشنبه 21 آبان 1396 11:43 ق.ظ
Great post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Very helpful info specially the last part :)
I care for such information much. I was looking for this certain information for
a very long time. Thank you and best of luck.
جمعه 19 آبان 1396 08:56 ق.ظ
This is my first time go to see at here and i am actually impressed to read everthing at alone place.
شنبه 1 مهر 1396 01:04 ب.ظ
What's up to every body, it's my first pay a visit of this web
site; this weblog contains awesome and actually excellent data
designed for visitors.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 11:25 ق.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some
targeted keywords but I'm not seeing very good results.
If you know of any please share. Kudos!
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:08 ق.ظ
Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
heads up! Other then that, excellent blog!
یکشنبه 8 مرداد 1396 06:58 ق.ظ
Everything wrote was very logical. However, what about this?
what if you were to write a awesome post title?
I mean, I don't want to tell you how to run your website, however
suppose you added a post title to possibly get people's attention? I mean وبلاگ حقوقی
اعتدال - اصول فقه is a little boring. You
could look at Yahoo's front page and watch how they create news
headlines to grab people to open the links. You might try adding a video or a pic or two
to grab readers interested about what you've written. In my opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.
یکشنبه 4 تیر 1396 09:15 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آغاز آیا نه نشستن کاملا با من
پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من با این حال مشکل خود را با
جهش در منطق و یک خواهد را سادگی
به کمک پر کسانی که شکاف. اگر شما در واقع که می توانید انجام من می مطمئنا تا پایان در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:45 ق.ظ
Your style is very unique in comparison to other folks I've
read stuff from. Many thanks for posting when you've got the opportunity,
Guess I will just book mark this blog.
جمعه 22 اردیبهشت 1396 09:13 ق.ظ
Hey would you mind stating which blog platform you're using?
I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a
tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm
looking for something completely unique.
P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:19 ب.ظ
Hi! I'm at work browsing your blog from my new apple
iphone! Just wanted to say I love reading your blog
and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!
شنبه 12 فروردین 1396 12:18 ب.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness of precious
familiarity regarding unpredicted emotions.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :