تبلیغات
وبلاگ حقوقی اعتدال - اصول فقه
 
شنبه 27 مهر 1392 :: نویسنده : سعید معادیخواه

الف : قواعد مدنی

1-
قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست  القواعد الفقهیه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی


 2-
قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود. القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238ق م

 


3-
قاعده   احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی

یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )


4-
قاعده احسان
متن: « ما علی المحسنین من سبیل » .( سوره توبه/91)
یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 ق م ا


5-
قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب
یعنی : راهنمایی نادان بر دانا واجب است.


6-
قاعده اقدام

متن : « الاقدام مسقط الضمان
یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی


7
قاعده اقرار عقلا
متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »
یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آ د مدنی مصوب 1379


8-
قاعده متن : « الاقرب یمنع الا بعد »
یعنی : آن کس که نسباً به میت نزدیک تر است، ارث بردن دورتر از خود را مانع می شود.
 
ترمینولوژی حقوق، ص427، ش 3403- ماده 863 قانون مدنی

 

9- قاعده الزام
متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم
یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید  خویی ، توضیح المسائل، بحث قاعده الزام


10-
قاعده    « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »
یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص  417- ماده  1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی


11-
قاعده  « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »
یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .


12-
قاعده  تعیین
اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر تعیین است و نیز اگر امر دایر بین حقیقت و مجاز شد، اصل بر حقیقت است.


13-
قاعده  التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له .
 
یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود  القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی


14-
قاعده تلف قبل از قبض
متن : « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»    یعنی : هر مبیعی که قبل از قبض مشتری تلف شود از کیسه فروشنده محسوب خواهد شد. القواعد الفقهیه، چ 2 ، ص 42 تا 84 - ماده 387 قانون مدنی
15-
قاعده حل
 
متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال
 
یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .


16- 
قاعده   الدین مقدم علی الارث .
یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 ق م

 

 17-قاعده  الزعیم غارم .( حدیث نبوی)
یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید . القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی


18
قاعده تسلیط
متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )
یعنی : مردم بر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی


19-
قاعده سوق
 
یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .
 
20- 
قاعده   اصل صحت
متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه
یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد . القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239


21 –
قاعده    عدل و انصاف
یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .


22- 
قاعده   عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .
 
یعنی: انکار پس از اقرار، مسموع نیست. ماده 1277 قانون مدنی


23-
قاعده تبعیت عقد از قصد متن : « العقود تابعه للقصودیعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی


24-
قاعده علی الید
متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .   »یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .
القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی


25 –
قاعده غرور
متن: « المغرور یرجع علی من غره .  »یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند تا خسارت بگیرد
 
القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225


26-
قاعده فراش
 
متن :  «الولد للفراش و للعاهر الحجر .» حدیث نبوی

 یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – ماده 1158 ق م


27 –
قاعده قرعه
 
متن : « لکل امر مشکل قرعه-

یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155


28 – 
قاعده  کل رهن فانه غیر مضمون .   یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد . ماده 789 قانون مدنی


29-
قاعده لا یضمن

متن :  « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده  » یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست


30- 
قاعده    کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

.یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است  سبکی ، الا شباه و الانضائر، ج2،ص 45


31- 
قاعده   کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجارته

  یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است ماده 467و 466 قانون مدنی


32-
قاعده لا ضرر
متن :  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .
(
القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی


33- 
قاعده    لا ضمان علی المستعیر

یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست  القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی
 
34- 
قاعده  الممنوع شرعا کالممتنع عقلا
یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست   .تحریر الجمله ، ص 43


35- 
قاعده لا مسا محه فی التحد یدات .
یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .


36- 
قاعده  لا میراث للقاتل
 
یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم استماده 880 قانون مدنی


37- 
قاعده  اصل لزوم
متن : « الاصل فی العقود لزومیعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است مگر خلافش ثابت شود

 القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدنی


38- 
قاعده  من احیی ارضا فهی لهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 23 مرداد 1397 04:07 ق.ظ

You actually suggested this adequately.
viagra where to buy buy viagra pfizer canadian viagra get viagra cheap buy sildenafil uk buy viagra 100mg buy viagra online next day delivery safe place to buy viagra online uk buy viagra with prescription get a prescription online for viagra
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:46 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis professional yohimbe cialis dosage amounts buy brand cialis cheap estudios de cialis genricos cialis generico milano we recommend cialis info we use it 50 mg cialis dose does cialis cause gout buy cheap cialis in uk cialis generique
جمعه 4 خرداد 1397 04:42 ق.ظ
It's a identified truth that folks respect electricians.
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 12:35 ق.ظ
A sump pump will cease your basement from flooding.
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:09 ب.ظ
Wood Shake or Composite Roofing - Repair.
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 07:44 ب.ظ
Heating and cooling system to our restore experts.
شنبه 15 اردیبهشت 1397 03:21 ب.ظ
Rinse with clean water and permit to dry completely.
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:58 ب.ظ
It includes repairs, sanding, finishing and coating.
شنبه 8 اردیبهشت 1397 09:23 ب.ظ
Black Mould Clean up can a be a difficult task.
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:22 ق.ظ

Thank you. Good stuff!
buy viagra alternative viagra nz buy can you buy viagra without a prescription how to buy viagra uk online viagra get prescription for viagra buy viagra no prescription uk sildenafil generic price buy viagra without prescription online purchase viagra uk
شنبه 1 اردیبهشت 1397 02:49 ب.ظ
You'll be able to say Laminate flooring is a hybrid.
سه شنبه 28 فروردین 1397 05:15 ق.ظ
Many tree removal services operate 24 hours a day.
یکشنبه 19 فروردین 1397 06:04 ب.ظ
Really!?
یکشنبه 19 فروردین 1397 08:03 ق.ظ
They've a purposeful and financial worth.... A bit which I actually personal and treasure.
Another local craft that's thriving once more is lace making.
یکشنبه 19 فروردین 1397 05:31 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
شنبه 18 فروردین 1397 12:03 ق.ظ

You stated it well.
generico cialis mexico cialis 5mg prix cialis for daily use cialis 5mg prix safe dosage for cialis price cialis wal mart pharmacy cialis for daily use cialis efficacit cialis free trial cialis et insomni
پنجشنبه 16 فروردین 1397 05:52 ق.ظ
Besides the market value, Gold ornaments like Gold chains , Gold necklaces have all the time been a
supply of enjoyment and attraction.
پنجشنبه 16 فروردین 1397 03:50 ق.ظ
Have been taking little over a month.
پنجشنبه 16 فروردین 1397 12:07 ق.ظ
Contents within the garden and the theft of monies from your own home are covered by
your house contents insurance policy.
چهارشنبه 15 فروردین 1397 05:21 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
چهارشنبه 15 فروردین 1397 04:53 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
جمعه 3 فروردین 1397 10:06 ب.ظ

Useful material. Thank you!
we recommend cialis info cheap cialis cialis prices in england warnings for cialis cialis online holland cialis farmacias guadalajara comprar cialis 10 espa241a cialis super kamagra cialis online holland sublingual cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:44 ق.ظ

With thanks. I enjoy it!
buy cialis online nz cialis baratos compran uk cialis authentique suisse viagra vs cialis tadalafil click here to buy cialis cialis dose 30mg tadalafil generic trusted tabled cialis softabs bulk cialis
پنجشنبه 24 اسفند 1396 04:46 ق.ظ
There's definately a great deal to find out about this topic.
I like all of the points you have made.
جمعه 4 اسفند 1396 11:29 ب.ظ
We offer towing service in Bradenton, FL.
پنجشنبه 3 اسفند 1396 01:00 ق.ظ
Contact our yacht brokers for assistance.
سه شنبه 1 اسفند 1396 06:51 ق.ظ
We Are Going To Restore Your Personal ECU, PCM & ECM.
دوشنبه 30 بهمن 1396 04:14 ب.ظ
Arborists specialize in the care of individual trees.
سه شنبه 17 بهمن 1396 09:17 ق.ظ
You Should Be Cleansing Your Carpet With An Iron.
چهارشنبه 4 بهمن 1396 03:15 ق.ظ
hello!,I really like your writing so a lot! proportion we
keep in touch more about your article on AOL?
I require an expert in this area to resolve my problem. May be that's you!
Taking a look forward to look you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :