شنبه 27 مهر 1392 :: نویسنده : سعید معادیخواه

الف : قواعد مدنی

1-
قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست  القواعد الفقهیه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی


 2-
قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود. القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238ق م

 


3-
قاعده   احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی

یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )


4-
قاعده احسان
متن: « ما علی المحسنین من سبیل » .( سوره توبه/91)
یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 ق م ا


5-
قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب
یعنی : راهنمایی نادان بر دانا واجب است.


6-
قاعده اقدام

متن : « الاقدام مسقط الضمان
یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی


7
قاعده اقرار عقلا
متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »
یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آ د مدنی مصوب 1379


8-
قاعده متن : « الاقرب یمنع الا بعد »
یعنی : آن کس که نسباً به میت نزدیک تر است، ارث بردن دورتر از خود را مانع می شود.
 
ترمینولوژی حقوق، ص427، ش 3403- ماده 863 قانون مدنی

 

9- قاعده الزام
متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم
یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید  خویی ، توضیح المسائل، بحث قاعده الزام


10-
قاعده    « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »
یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص  417- ماده  1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی


11-
قاعده  « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »
یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .


12-
قاعده  تعیین
اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر تعیین است و نیز اگر امر دایر بین حقیقت و مجاز شد، اصل بر حقیقت است.


13-
قاعده  التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له .
 
یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود  القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی


14-
قاعده تلف قبل از قبض
متن : « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»    یعنی : هر مبیعی که قبل از قبض مشتری تلف شود از کیسه فروشنده محسوب خواهد شد. القواعد الفقهیه، چ 2 ، ص 42 تا 84 - ماده 387 قانون مدنی
15-
قاعده حل
 
متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال
 
یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .


16- 
قاعده   الدین مقدم علی الارث .
یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 ق م

 

 17-قاعده  الزعیم غارم .( حدیث نبوی)
یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید . القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی


18
قاعده تسلیط
متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )
یعنی : مردم بر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی


19-
قاعده سوق
 
یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .
 
20- 
قاعده   اصل صحت
متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه
یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد . القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239


21 –
قاعده    عدل و انصاف
یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .


22- 
قاعده   عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .
 
یعنی: انکار پس از اقرار، مسموع نیست. ماده 1277 قانون مدنی


23-
قاعده تبعیت عقد از قصد متن : « العقود تابعه للقصودیعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی


24-
قاعده علی الید
متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .   »یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .
القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی


25 –
قاعده غرور
متن: « المغرور یرجع علی من غره .  »یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند تا خسارت بگیرد
 
القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225


26-
قاعده فراش
 
متن :  «الولد للفراش و للعاهر الحجر .» حدیث نبوی

 یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – ماده 1158 ق م


27 –
قاعده قرعه
 
متن : « لکل امر مشکل قرعه-

یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155


28 – 
قاعده  کل رهن فانه غیر مضمون .   یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد . ماده 789 قانون مدنی


29-
قاعده لا یضمن

متن :  « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده  » یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست


30- 
قاعده    کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

.یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است  سبکی ، الا شباه و الانضائر، ج2،ص 45


31- 
قاعده   کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجارته

  یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است ماده 467و 466 قانون مدنی


32-
قاعده لا ضرر
متن :  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .
(
القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی


33- 
قاعده    لا ضمان علی المستعیر

یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست  القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی
 
34- 
قاعده  الممنوع شرعا کالممتنع عقلا
یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست   .تحریر الجمله ، ص 43


35- 
قاعده لا مسا محه فی التحد یدات .
یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .


36- 
قاعده  لا میراث للقاتل
 
یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم استماده 880 قانون مدنی


37- 
قاعده  اصل لزوم
متن : « الاصل فی العقود لزومیعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است مگر خلافش ثابت شود

 القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدنی


38- 
قاعده  من احیی ارضا فهی لهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 9 فروردین 1399 10:04 ب.ظ
Excellent article. Keep posting such kind of info on your blog.
Im really impressed by it.
Hi there, You've done an excellent job. I will definitely digg it and in my view recommend to my
friends. I'm confident they will be benefited from this website.
جمعه 8 فروردین 1399 12:45 ق.ظ
Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the
same outcome.
پنجشنبه 7 فروردین 1399 05:07 ب.ظ
An experienced brain injury lawyer may be able to help.
چهارشنبه 6 فروردین 1399 05:19 ب.ظ
many thanks a great deal this site is actually professional as well
as informal
چهارشنبه 6 فروردین 1399 11:10 ق.ظ
I every time spent my half an hour to read this blog's content every day along with a mug of coffee.
چهارشنبه 6 فروردین 1399 12:55 ق.ظ

Amazing many of good info.
cialis from canada northwest pharmacy canada canadian pharmacy meds canadian pharcharmy online prescriptions from canada without pharmacy online canadian pharmacies that ship to us canada medications cheap canadian pharmacy Northwest Pharmacy
یکشنبه 3 فروردین 1399 07:23 ق.ظ
thank you lots this fabulous website is elegant plus laid-back
سه شنبه 27 اسفند 1398 10:09 ق.ظ
I'm not sure why but this website is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I'll check back later on and see if the problem still
exists.
پنجشنبه 22 اسفند 1398 01:10 ب.ظ
One of the best man is usually the grooms most reliable and faithful good friend or relative.
The most effective man is often the grooms most reliable and
faithful friend or relative. The ushers would be
the grooms brothers, cousin, or best buddies, or brothers and close
family of the bride. Responsibilities of one of the best Man Before the
marriage, he - pays for his own attire, bought or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
Throughout the ceremony, he - shouldn't be part of the processional but enters with the groom,
standing behind the groom and barely to the left. After the ceremony,
he - immediately serves as one of many witnesses in signing the marriage license.
At the reception, he - doesn't stand within the receiving line unless he is also the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns each his and the grooms rented formal wear to the
suitable location.
جمعه 9 اسفند 1398 06:14 ب.ظ
The best man is usually the grooms most trustworthy and faithful friend or relative.
One of the best man is usually the grooms most trustworthy and faithful buddy
or relative. The ushers may be the grooms brothers, cousin, or finest mates, or
brothers and shut relatives of the bride.
Responsibilities of the most effective Man Before the marriage, he
- pays for his personal attire, purchased or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
Through the ceremony, he - is not part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and
barely to the left. After the ceremony, he - immediately serves as one of many witnesses in signing the
wedding license. On the reception, he - doesn't stand within the receiving line
unless he can also be the father of the groom. After the reception,
he - promptly returns both his and the grooms rented formal put on to the
appropriate location.
سه شنبه 6 اسفند 1398 12:14 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I
find It really useful & it helped me out much. I am hoping to offer something again and aid others such as you aided me.
دوشنبه 5 اسفند 1398 11:28 ب.ظ
This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job. I really loved
what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:23 ق.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to this website before
but after browsing through some of the articles I realized
it's new to me. Anyhow, I'm certainly happy I found it and I'll be bookmarking it and checking
back often!
پنجشنبه 24 بهمن 1398 11:08 ب.ظ
Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person's website link on your page at suitable place and other person will also do same in favor of you.
پنجشنبه 24 بهمن 1398 06:57 ب.ظ
appreciate it considerably this fabulous website will be formal plus informal
سه شنبه 22 بهمن 1398 10:24 ق.ظ
many thanks a lot this website can be formal
in addition to simple
پنجشنبه 17 بهمن 1398 03:47 ق.ظ
Just desire to say your article is as astonishing. The clearness for your post is simply great and that i could assume you are knowledgeable in this subject.

Well with your permission let me to take hold of your feed to keep updated with approaching post.

Thank you a million and please carry on the rewarding work.
چهارشنبه 16 بهمن 1398 03:51 ق.ظ
Some really superb posts on this web site, appreciate it for
contribution.
سه شنبه 15 بهمن 1398 02:24 ب.ظ
5escortgirls Quick search and get the most up-to-date results
Look for a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Make a quick search by region
پنجشنبه 14 آذر 1398 04:27 ق.ظ
Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin.
Do you have any points or suggestions? Many thanks
پنجشنبه 14 آذر 1398 12:51 ق.ظ
Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be
on the internet the easiest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just don't know about.

You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having
side-effects , people can take a signal. Will probably be
back to get more. Thanks
شنبه 2 آذر 1398 12:53 ق.ظ
The very best man is usually the grooms most trustworthy and faithful friend or relative.
The perfect man is usually the grooms most reliable and faithful
good friend or relative. The ushers often is the grooms brothers, cousin, or best pals, or brothers and shut family members of the bride.
Responsibilities of one of the best Man Before the marriage, he -
pays for his own attire, bought or rented. May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
Through the ceremony, he - is not a part of the processional however enters with the groom,
standing behind the groom and slightly to the left.
After the ceremony, he - immediately serves as one of the witnesses
in signing the marriage license. At the reception, he - does not stand within the receiving
line unless he can also be the father of the groom. After the reception, he
- promptly returns each his and the grooms rented formal wear to the appropriate location.
چهارشنبه 29 آبان 1398 12:18 ب.ظ
If some one needs expert view on the topic of running a blog then i
advise him/her to go to see this weblog, Keep up the good
job.
دوشنبه 6 آبان 1398 04:29 ب.ظ
One of the best man is normally the grooms most trustworthy and
faithful buddy or relative. The best man is normally the grooms most trustworthy
and faithful good friend or relative. The ushers often is the grooms brothers, cousin, or finest buddies, or brothers and shut
relations of the bride. Responsibilities of one of
the best Man Before the wedding, he - pays for his own attire,
purchased or rented. May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.

In the course of the ceremony, he - isn't a part of the processional but enters
with the groom, standing behind the groom and barely to the left.

After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing
the wedding license. At the reception, he - does not stand within the receiving line until he can also
be the father of the groom. After the reception, he - promptly returns each his and
the grooms rented formal wear to the suitable location.
سه شنبه 30 مهر 1398 01:40 ق.ظ
Sexy2call Quick search and get the modern results Get a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Seeking escort girls? Discrete apartments? Produce a quick search by region of
Israel.
یکشنبه 14 مهر 1398 06:36 ب.ظ
One of the best man is normally the grooms most trustworthy and faithful good
friend or relative. The best man is normally the grooms most reliable and faithful pal or
relative. The ushers would be the grooms brothers, cousin, or greatest associates, or brothers
and close family members of the bride. Responsibilities of
the best Man Before the wedding, he - pays for his own attire,
bought or rented. May give the envelope to the officiant before the ceremony.
In the course of the ceremony, he - is not part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and slightly to
the left. After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the marriage license.

At the reception, he - does not stand within the receiving line until he can be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns each his and
the grooms rented formal put on to the suitable location.
پنجشنبه 11 مهر 1398 05:13 ب.ظ
Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, great
written and include approximately all significant infos.
I would like to see more posts like this .
شنبه 6 مهر 1398 03:34 ب.ظ
It's going to be ending of mine day, however before end I am reading this fantastic article to improve my
know-how.
شنبه 6 مهر 1398 02:28 ب.ظ
These are actually great ideas in regarding blogging.
You have touched some good points here. Any way keep up wrinting.
شنبه 6 مهر 1398 02:26 ب.ظ
I am not sure where you're getting your information, but good
topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic