تبلیغات
وبلاگ حقوقی اعتدال - اصول فقه
 
شنبه 27 مهر 1392 :: نویسنده : سعید معادیخواه

الف : قواعد مدنی

1-
قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست  القواعد الفقهیه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی


 2-
قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود. القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238ق م

 


3-
قاعده   احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی

یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )


4-
قاعده احسان
متن: « ما علی المحسنین من سبیل » .( سوره توبه/91)
یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 ق م ا


5-
قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب
یعنی : راهنمایی نادان بر دانا واجب است.


6-
قاعده اقدام

متن : « الاقدام مسقط الضمان
یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی


7
قاعده اقرار عقلا
متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »
یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آ د مدنی مصوب 1379


8-
قاعده متن : « الاقرب یمنع الا بعد »
یعنی : آن کس که نسباً به میت نزدیک تر است، ارث بردن دورتر از خود را مانع می شود.
 
ترمینولوژی حقوق، ص427، ش 3403- ماده 863 قانون مدنی

 

9- قاعده الزام
متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم
یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید  خویی ، توضیح المسائل، بحث قاعده الزام


10-
قاعده    « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »
یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص  417- ماده  1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی


11-
قاعده  « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »
یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .


12-
قاعده  تعیین
اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر تعیین است و نیز اگر امر دایر بین حقیقت و مجاز شد، اصل بر حقیقت است.


13-
قاعده  التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له .
 
یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود  القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی


14-
قاعده تلف قبل از قبض
متن : « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»    یعنی : هر مبیعی که قبل از قبض مشتری تلف شود از کیسه فروشنده محسوب خواهد شد. القواعد الفقهیه، چ 2 ، ص 42 تا 84 - ماده 387 قانون مدنی
15-
قاعده حل
 
متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال
 
یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .


16- 
قاعده   الدین مقدم علی الارث .
یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 ق م

 

 17-قاعده  الزعیم غارم .( حدیث نبوی)
یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید . القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی


18
قاعده تسلیط
متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )
یعنی : مردم بر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی


19-
قاعده سوق
 
یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .
 
20- 
قاعده   اصل صحت
متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه
یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد . القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239


21 –
قاعده    عدل و انصاف
یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .


22- 
قاعده   عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .
 
یعنی: انکار پس از اقرار، مسموع نیست. ماده 1277 قانون مدنی


23-
قاعده تبعیت عقد از قصد متن : « العقود تابعه للقصودیعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی


24-
قاعده علی الید
متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .   »یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .
القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی


25 –
قاعده غرور
متن: « المغرور یرجع علی من غره .  »یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند تا خسارت بگیرد
 
القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225


26-
قاعده فراش
 
متن :  «الولد للفراش و للعاهر الحجر .» حدیث نبوی

 یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – ماده 1158 ق م


27 –
قاعده قرعه
 
متن : « لکل امر مشکل قرعه-

یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155


28 – 
قاعده  کل رهن فانه غیر مضمون .   یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد . ماده 789 قانون مدنی


29-
قاعده لا یضمن

متن :  « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده  » یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست


30- 
قاعده    کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

.یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است  سبکی ، الا شباه و الانضائر، ج2،ص 45


31- 
قاعده   کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجارته

  یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است ماده 467و 466 قانون مدنی


32-
قاعده لا ضرر
متن :  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .
(
القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی


33- 
قاعده    لا ضمان علی المستعیر

یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست  القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی
 
34- 
قاعده  الممنوع شرعا کالممتنع عقلا
یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست   .تحریر الجمله ، ص 43


35- 
قاعده لا مسا محه فی التحد یدات .
یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .


36- 
قاعده  لا میراث للقاتل
 
یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم استماده 880 قانون مدنی


37- 
قاعده  اصل لزوم
متن : « الاصل فی العقود لزومیعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است مگر خلافش ثابت شود

 القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدنی


38- 
قاعده  من احیی ارضا فهی لهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 25 دی 1397 06:44 ب.ظ
Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites?
I have a blog based on the same subjects you discuss and
would love to have you share some stories/information. I
know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.
شنبه 22 دی 1397 08:45 ب.ظ
Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say
that I've truly enjoyed surfing around your blog posts. After
all I will be subscribing for your rss feed and I'm hoping you write once more very soon!
سه شنبه 18 دی 1397 03:41 ق.ظ
Heya are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to
make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
یکشنبه 16 دی 1397 06:25 ق.ظ
Touche. Sound arguments. Keep up the amazing spirit.
سه شنبه 11 دی 1397 10:20 ب.ظ
Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say
I really enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums
that cover the same subjects? Thanks a lot!
شنبه 8 دی 1397 04:26 ب.ظ
Hi there it's me, I am also visiting this website on a
regular basis, this web site is in fact good and the people are in fact sharing nice thoughts.
شنبه 8 دی 1397 01:51 ب.ظ
I have read several just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
I surprise how much attempt you set to create such a fantastic informative
website.
دوشنبه 3 دی 1397 01:48 ب.ظ
Attractive portion of content. I just stumbled upon your web site and inn accession capital to claim tuat
I acquire actually loved account your blog posts.
Anyway I will be subscribing for your feeds and even I fulfillment you
access constantly quickly.
یکشنبه 2 دی 1397 02:46 ق.ظ
If some one needs expert view on the topic of blogging then i propose him/her to visit this blog, Keep up the nice job.
جمعه 30 آذر 1397 04:47 ب.ظ
Hello there, I believe your web site could possibly be having internet browser compatibility problems.
Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it's
got some overlapping issues. I simply wanted to give
you a quick heads up! Apart from that, great blog!
سه شنبه 27 آذر 1397 12:34 ق.ظ
Its like you read myy mind! You seem tto know so much about this, like you
wrote the bok in it or something. I think that you could do with some pics
to drdive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog.
A fantastic read. I will certainly be back.
شنبه 24 آذر 1397 09:31 ق.ظ
It's in point of fact a great annd useful piece of info.

I am satisfied thbat you simoly shared this useful information wirh us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
جمعه 23 آذر 1397 12:48 ب.ظ
Hello, I read your blog like every week. Your writing style
is awesome, keep up the good work!
چهارشنبه 21 آذر 1397 10:45 ب.ظ
You are so interesting! I do not suppose I've read through
a single thing like that before. So nice to find
somebody with genuine thoughts on this issue. Seriously..
thank you for starting this up. This web site is one thing that is needed on the web, someone
with a bit of originality!
چهارشنبه 21 آذر 1397 05:21 ق.ظ
Yes! Finally something about Positivesingles.
شنبه 17 آذر 1397 03:45 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who
has been doing a little homework on this. And he in fwct bought me dinner because
I found it for him... lol. So allow me to reword this....
Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending ttime to discuss thius
subject here on yourr internet site.
جمعه 16 آذر 1397 03:03 ق.ظ

Many thanks! I like this.
cilas low cost cialis 20mg generic cialis pro price cialis wal mart pharmacy cialis super acti cialis flussig look here cialis cheap canada cialis 05 we use it 50 mg cialis dose generic low dose cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:35 ب.ظ
It is the best time to make some plans for the longer term and it's
time to be happy. I've read this submit and if I may I wish to suggest you few interesting things
or suggestions. Maybe you could write subsequent articles referring to
this article. I desire to read even more issues
approximately it!
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:42 ق.ظ
magnificent issues altogether, you just gained a emblem nnew reader.
What might you suggest in regards to your publish
that you jut made a few days in the past? Any
positive?
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:42 ب.ظ

Cheers! A good amount of advice.

cialis 5mg prix viagra or cialis cialis professional yohimbe cialis 20mg we choice free trial of cialis no prescription cialis cheap wow cialis tadalafil 100mg only now cialis 20 mg deutschland cialis online what is cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:12 ق.ظ

Thank you! A lot of info.

cialis prezzo di mercato order a sample of cialis cialis side effects dangers costo in farmacia cialis cialis en 24 hora comprar cialis navarr cialis usa cost recommended site cialis kanada cialis generico wow look it cialis mexico
سه شنبه 13 آذر 1397 02:16 ب.ظ

Amazing info, Appreciate it.
canadian drugs generic cialis cialis tablets cialis pills boards cialis 5 mg buy cialis cheap 10 mg order cialis from india canada discount drugs cialis cialis flussig click now cialis from canada costo in farmacia cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 04:11 ق.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web site on a regular basis, this website is genuinely fastidious
and the users are in fact sharing good thoughts.
دوشنبه 12 آذر 1397 02:31 ق.ظ

Very well spoken without a doubt! !
buy cialis we like it cialis soft gel cialis coupons the best site cialis tablets cialis tablets australia cialis for sale overnight cialis tadalafil opinioni cialis generico cialis ahumada we like it cialis price
یکشنبه 11 آذر 1397 01:42 ب.ظ

Cheers. A good amount of info!

cialis farmacias guadalajara cialis for daily use 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis taglich canadian drugs generic cialis buy brand cialis cheap cialis from canada look here cialis cheap canada cialis for sale only best offers cialis use
یکشنبه 11 آذر 1397 06:55 ق.ظ
Hi! I just wanted to ask if you ever have any issjes with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
a few monjths of hard work due to no backup. Do you have any
solutions to prevent hackers?
یکشنبه 11 آذر 1397 02:19 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this
topic to be really something which I think I would never understand.

It seems too complicated and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I
will try to get the hang of it!
یکشنبه 11 آذر 1397 02:17 ق.ظ

You actually mentioned it terrifically!
cialis efficacit cialis dose 30mg generic cialis pro cialis 50 mg soft tab buy original cialis cialis preise schweiz cialis patent expiration buy cialis online legal what is cialis price cialis best
جمعه 9 آذر 1397 06:15 ب.ظ
You ought to be a part of a contest for one of the highest quality blogs on the net.
I am going to highly recommend this blog!
جمعه 9 آذر 1397 06:30 ق.ظ
After looking into a few of the blog articles on your blog, I truly appreciate your technique of writing a
blog. I bookmarked it to myy bookmark website list and will be
checking back soon. Plwase check outt my web site as well
and let me know your opinion.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :