ماده 5- کمیسیونها :

الف – در اسکودا کمیسیونهایی به شرح آتی تشکیل می شود :

کارآموزی و آموزش ، رفاه ، روابط عمومی و امور بین الملل ، انفورماتیک ، نقل و انتقالات ، صندوق حمایت ، روسای کانونها ، حقوق بشر .

ب- خلاصه شرح وظایف کمیسیونها به قرار آتی است . مصوبات کمیسیونها برای تصویب در هیات عمومی مطرح خواهد شد :

- کمیسیون کارآموزی و آموزش : هماهنگی امور آزمون ، کارآموزی ، اختبار کارآموزان و آموزش حین کار وکلا ( از قبیل آموزش زبان ، کامپیوتر ، کلاسهای تخصصی و مانند اینها ) .

- کمیسیون رفاه : هماهنگی مسائل مربوط به گردشگری و تعاونی های مسکن و مصرف و وام های خارج از محدوده صندوق حمایت وکلا و تهیه امکانات رفاهی برای وکلا .

- روابط عمومی و امور بین الملل : هماهنگی امور مربوط به تبلیغات و انتشارات و ارتباط با قوای سه گانه و نهادها و ارگانهای داخلی و مجامع حقوقی خارجی و کانونهای وکلای دیگر کشورها.

- انفورماتیک : هماهنگی امور مربوط به سایت اتحادیه که طبعا با همکاری کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل باید انجام شود .

- کمیسیون نقل و انتقالات : هماهنگی در نحوه جا به جایی وکلا و کارآموزان  بین کانونها .

- صندوق حمایت : هماهنگی مربوط به امور بازنشستگی و ازکار افتادگی ، فوت و وام وکلای دادگستری .

- روسای کانونها : هماهنگی نسبت به مسائل مشترک راجع به معاضدت قضایی ، دادسرا و دادگاه کانونها ، موارد ویژه و هر مطلب دیگری که طرح آن را لازم بدانند .

- حقوق بشر : بحث و بررسی در باره نقض احتمالی حقوق بشر و چگونگی رعایت آن در کشور.

ج- کمیسیونها پس از اولین نشست هیات عمومی در اولین روز همایش تشکیل می شود .

تبصره : کلیه کانونها باید پیش از حضور در هیات عمومی نمایندگان خود را برای حضور در کمیسیونها تعیین و به نماینده کانون خود در هیات اجرایی معرفی کنند . نماینده هر کانون در هیات اجرایی اسکودا مسئول تمشیت امور مربوط به حضور اعضای هیات مدیره در همایش و کمیسیونها خواهد بود .

ت- در صورت لزوم ، کمیسیونها می توانند از نظر مشورتی متخصصین بهره مند شوند .

ث- در هر کمیسیون رییس و منشی با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند .

ج- از مذاکرات کمیسیون صورتجلسه ای تنظیم و به وسیله اعضا امضا می شود .

چ- تصمیمات کمیسیونها با اکثریت مطلق آرا حاضرین دارای حق رای اتخاذ می شود .

ح- کمیسیونها مکلف هستند تصمیمات خود را به جلسه روز بعد هیات عمومی عرضه کنند و اگر در مواردی ( به هرعلت) نتوانسته اند اتخاذ تصمیم کنند ، صریحا اعلام نمایند .

خ- تصمیمات کمیسیونها در خصوص موارد ارجاعی در جلسه هیات عمومی مطرح و طبق ضوابط مربوط به هیات عمومی ( ماده 3 این آیین کار ) در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد .

 

ماده 6- شورای اجرایی :

الف – شورای اجرایی اسکودا طبق دعوت رییس شورا و یا در صورت درخواست پنجاه درصد از اعضار شورا (حسب ضرورت ) تشکیل جلسه می دهد و با حضور اکثریت مطلق اعضا ، رسمیت خواهد یافت . نحوه تشکیل و رای گیری به شرح ماده 12 اساسنامه است .

ب- شورا حداکثر یک ماه پیش از تشکیل هیات عمومی تشکیل جلسه می دهد و دستور جلسه هیات عمومی را با هماهنگی کانونهای عضو تنظیم و به آنها ابلاغ می کند .

پ- محل تشکیل شورا و مرکز اتحادیه تهران است . اما چنانچه ضرورت ایجاب کند ، اکثریت اعضا می توانند تشکیل آن را در محل دیگری ترتیب دهند .

ت- هزینه ایاب و ذهاب اعضای شورا برای شرکت در جلسات آن عهده کانون متبوعشان و هزینه پذیرایی از اعضا در زمان تشکیل جلسات شورا با اسکودا است .

تبصره : هرگاه زمان تشکیل شورای اجرایی با همایش اسکودا مقارن شود ، وضعیت سکنی و پذیرایی اعضای شورا همانند سایر مدعوین خواهد بود.

 

ماده 7 - امور مالی :

الف – وجوه دریافتی اسکودا به حساب جاری 000208000نزد بانک تجارت شعبه سعدی تهران واریز و کلیه برداشت ها نیز صرفا با صدور چک انجام خواهد شد .

ب- چک ها با امضای رئیس شورای اجرایی و یا یکی از نواب رئیس و خزانه دار ، ممهور به مهر اسکودا قابل پرداخت می باشد .

پ- نصاب پرداخت ها به قرار ذیل است :

- تا مبلغ پنجاه میلیون ریال ، دفعتا واحده با تصمیم رئیس شورای اجرایی

- تا مبلغ یکصد میلیون ریال ، دفعتا واحده با تصویب شورای اجرایی

- از یکصد میلیون ریال به بالا ، دفعتا واحده با تصویب هیات عمومی

تبصره : حد نصاب های مذکور در بند پ ناظر به موضوع واحد است . بنابراین تفکیک پرداخت های متعدد در موضوع واحد به منزله یک پرداخت است .

ت- در مورد خریدها یا معاملات اموال منقول و خدمات از مبلغ ده میلیون ریال به بالا ، استعلام بها حداقل از سه فروشنده یا سازنده یا عرضه کننده خدمت لازم و تصمیم نهایی حسب مورد با رییس شورای اجرایی و یا شورای اجرایی خواهد بود .

ث- در مورد خرید اموال غیر منقول ( بارعایت نصاب بند پ ) باید حداقل نظر یک کارشناس رسمی دادگستری جلب شود.

ج- هریک از کانونهای عضو می تواند هر زمان که بخواهد ، نماینده ای را برای بررسی وضعیت مالی و دفاتر مالی اسکودا اعزام کند . رئیس شورای اجرایی و خزانه دارد مکلفند با فرد اعزامی همکاری و اطلاعات مورد نیاز را به وی ارائه نمایند .

چ- شورای اجرایی مکلف است در پایان هر سال مالی ، گزارش دقیق وضعیت مالی اسکودا و ترازنامه آن را تنظیم و برای کلیه کانونهای عضو ارسال کند .

ح- اعمال حق رای کانونها در هیات عمومی و شورای اجرایی منوط به آن است که کل حق عضویت مربوط به خود را پرداخته و تسویه کرده باشند . در غیر این صورت ، حق حضور آنها در حد تبصره 2 بند ح ماده 5 قابل اعمال خواهد بود.

خ- هیچیک از اعضای هیات مدیره کانونهای عضو و رئیس و نواب رئیس و اعضای شورای اجرایی اسکودا حق ندارند طرف معامله با اسکودا واقع شوند یا از آن وام بگیرند یا برای خدمات خود در اسکودا دستمزد یا حق جلسه یا هر وجه دیگری به هر عنوان دریافت کنند . خدمت وکلا و کارآموزان وکالت در اسکودا رایگان و افتخاری می باشد .

 

ماده 8 - امور اداری و تشکیلاتی :

الف – امور اسکودا ( حتی المقدور ) به وسیله وکلا و کارآموزان و به طور رایگان و افتخاری اداره  خواهد شد .

ب- شورای اجرایی ، در صورت ضرورت ، آیین نامه مستقلی برای امور استخدامی اسکودا تنظیم و برای تصویب در هیات عمومی مطرح خواهد کرد .

پ- در هر حال استخدام کسانی که با یکدیگر تا درجه سوم ، نسبت خویشاوندی داشته باشند ، ممنوع است .

ت- رئیس هیات اجرایی می تواند یک یا چند نفر از وکلای داگستری را به عنوان هماهنگ کننده انتخاب کند . نمایندگان  کانونها در شورای اجرایی می توانند راسا هماهنگی لازم را با این فرد یا افراد انجام دهند یا وکیل را به این منظور تعیین و به رئیس شورای اجرایی معرفی کنند و خدمت هماهنگ کنندگان نیز رایگان و تبرعی خواهد بود

 

ماده 9- موارد متفرقه :

مصوبات هیات عمومی اسکودا برای کانونهای عضو لازم الاتباع است .

تبصره : این ماده از تاریخ تصویب به مدت یک سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و با توجه به نتایج حاصله مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

این آیین کار مشتمل بر 9 ماده و 8 تبصره در تاریخ 28/3/1383 به تصویب هیات عمومی اسکودا رسید

 

.

 

آئین كار جدید كمیسیون انفورماتیك اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران

مصوب ۸/۹/۱۳۸۶


مقدمه:
بموجب بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ششمین مجمع عمومی اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری در همایش قزوین، كمیته انفورماتیك قبلی كانون های وكلای دادگستری مصوب ۲۱/۹/۱۳۸۱ روسای وقت هیات مدیره كانون ها، با حفظ وضع موجود بعنوان كمیسیون انفورماتیك اسكودا (بند ۴ ماده ۵ آئین كار) ابقاء گردیده است و حسب مصوبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ شورای اجرائی اتحادیه، شرح وظایف كمیسیون تدوین شده است. لذا با توجه به آئین نامه اولیه مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ و تجارب حاصله از اجرای آن، آئین كار داخلی كمیسیون انفورماتیك به شرح ذیل تصویب می‌گردد.

ماده ۱ – وظایف و اختیارات كمیسیون انفورماتیك:
وظایف كمیسیون، بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۸/۸۶ شورای اجرائی اتحادیه و سوابق قبلی، به شرح زیر می باشد:
۱-۱) مدیریت پشتیبانی موضوعی و به روز رسانی فنی سایت مشترك اتحادیه.
۱-۲) توسعه و ارتقاء فرهنگ استفاده از رایانه و اینترنت در میان جامعه وكلای دادگستری از طریق برنامه های آموزشی، اقدامات فرهنگی و سایر
موارد مشابه.
۱-۳) طراحی و پیاده سازی سیستم های مشترك نرم افزاری مكانیزاسیون و اتوماسیون امور اداری كانونهای وكلای دادگستری.
۱-۴) همكاری در ارائه بسته های نرم افزاری مورد نیاز دفاتر وكالت، بانكهای اطلاعات حقوقی و سایر خدمات وكالتی.
۱-۵)همكاری و مشاركت در برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی حقوقی با هماهنگی مراجع ذی صلاح.
۱-۶) همكاری فنی و انتقال تجربیات حاصله با كانون های عضو اتحادیه، برای ایجاد سایتهای اینترنتی اختصاصی در جهت استفاده از منابع اطلاعاتی مشترك.
۱-۷) سایر امور محوله توسط مقامات شورای اجرائی اتحادیه یا هیات مدیره كانون های وكلای دادگستری و یا سایر مراجع ذی صلاح به كمیسیون انفورماتیك.

۱-۸) كمیسیون در مقابل ارائه خدمات ( از قبیل طراحی سایت و اتوماسیون اداری و امثالهم ) به كانونهای عضو و سایر متقاضیان مجاز به دریافت حق الزحمه و قبول كمك های بلاعوض می باشد.

ماده ۲- اركان كمیسیون:
اركان كمیسیون انفورماتیك شامل، مجمع عمومی، رئیس و دبیر میباشد.

ماده ۳ – مجمع عمومی:
۳-۱) مجمع عمومی كمیسیون از نمایندگان انفورماتیك كلیه كانون های عضو اتحادیه (كانون مركز دو نماینده سایر كانون ها یك نماینده) تشكیل میشود. نمایندگان انفورماتیك الزاما می بایست وكیل دادگستری بوده و از طرف هیات مدیره هر كانون بعنوان نماینده تام الاختیار به صورت كتبی معرفی شده باشند.

۳-۲) جلسات عادی كمیسیون به صورت سالانه و جلسات فوق العاده به دستور رئیس شورای اجرائی یا نظر رئیس كمیسیون انفورماتیك یا درخواست كتبی سه نفر از نمایندگان انفورماتیك كانونها، تشكیل میشود.

۳-۳) در جلسات مجمع عمومی، امور ذیل مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرارمی‌گیرد.
۳-۳-۱) تصویب برنامه های اجرائی، بررسی عملكرد و روند پیشرفت و مشكلات طرح های اجرائی كمیسیون و ارائه رهنمود برای هر چه بهتر شدن فعالیت های جاری.
۳-۳-۲) استماع گزارش رئیس یا دبیر و پیشنهادات اعضاء و اتخاذ تصمیم در خصوص مواردی كه به شورای اجرائی گزارش میگردد.
۳-۳-۳) انتخاب و عزل رئیس و دبیر كمیسیون انفورماتیك.
۳-۳-۴) پیشنهاد اصلاحات مورد نیاز در آئین كار كمیسیون انفورماتیك به شورای اجرائی.

۳-۴) جلسات مجمع عمومی با حضور اكثریت نسبی نمایندگان انفورماتیك كانونها تشكیل خواهد شد و مصوبات با رای اكثریت نسبی حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود. به تشخیص رئیس هیات مدیره كانون متبوع، در صورت وجود عذر موجه، نماینده دیگری جهت شركت در جلسات كمیسیون انفورماتیك، به صورت كتبی معرفی می‌گردد.

ماده ۴- رئیس كمیسیون:
۴-۱) رئیس كمیسیون به مدت دو سال در اولین جلسه عمومی یا فوق العاده مجمع عمومی كمیسیون با رای اكثریت نسبی اعضاء جلسه، از میان نمایندگان حاضر، انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد برای یك دوره دو ساله دیگر، بلامانع می‌باشد.
۴-۲) وظایف رئیس كمیسیون به شرح ذیل می باشد.
۴-۲-۱) هماهنگی با مسئولین شورای اجرائی اتحادیه و امور محوله از طرف ایشان.
۴-۲-۲) اداره و نظارت بر پیشرفت برنامه های اجرائی در كلیه ابعاد آن و دریافت گزارش صورت وضعیت برنامه ها و ارائه گزارش پیشرفت كار در جلسات كمیسیون.
۴-۲-۳) نظارت بر مراحل قراردادی و رسیدگی به وضعیت عمومی پروژه ها و اتخاذ تصمیمات اجرائی برای رفع مشكلات برنامه ها.
۴-۲-۴) نمایندگی از طرف كمیسیون در مراجع مورد نیاز و امضای كلیه مكاتبات كمیسیون انفورماتیك.
۴-۲-۵) دعوت به تشكیل جلسات عمومی و فوق العاده، تنظیم دستور كار و اداره جلسات و گزارش فعالیت ها و اقدامات به مسئولین شورای اجرائی اتحادیه.

۴-۳) رئیس كمیسیون انفورماتیك می تواند، به منظور مشاركت هر چه بیشتر تمامی كانون های عضو اتحادیه با هماهنگی ایشان، مدیریت برخی از طرح های اجرائی یا فعالیت های كمیسیون را به دبیر و یا سایر نمایندگان ، تفویض نماید.

ماده ۵ – دبیر كمیسیون:
۵-۱) دبیر كمیسیون به مدت دو سال در اولین جلسه عادی یا فوق العاده مجمع عمومی كمیسیون انفورماتیك با رای اكثریت اعضاء جلسه، از میان نمایندگان حاضر، انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد برای یك دوره دو ساله دیگر، بلامانع می‌باشد.

۵-۲) وظایف دبیر كمسیون بشرح ذیل می باشد.
۵-۲-۱) مدیریت و مسئولیت كلیه امور دبیرخانه ای كمیسیون.
۵-۲-۲) انجام تكالیف رئیس كمیسیون در مواردی كه بعلت بیماری یا حوادث غیر مترقبه دسترسی به رئیس امكان پذیر نیست.
۵-۲-۳) نظارت بر اجرای شایسته كلیه طرح ها و مصوبات كمیسیون و پیگیری اجرائی آنها.
۵-۲-۴) تایید كاركرد صورت وضعیت پیمانكاران طبق مصوبات قراردادی.
۵-۲-۵)سایر ماموریت های محوله از طرف كمیسیون انفورماتیك.

ماده۶ – دعوت از اعضاء برای تشكیل جلسات عمومی و فوق العاده و سایر مكاتبات و نگهداری صورت جلسات، حتی المقدور باید از طریق پست الكترونیكی و انتشار در سایت مشترك به آدرس اصلی www.iranbar.org صورت گیرد. كمیسیون انفورماتیك مكلف به استفاده از فن آوری های جدید و پیشرفته، جهت ارائه تجربیات حاصله به شورای اجرائی، كمیسیون های تخصصی و اعضاء اتحادیه می باشد.

ماده ۷- قراردادهای مرتبط با امور كمیسیون انفورماتیك، بنا به پیشنهاد رئیس كمیسیون و بر اساس ضوابط مقرر با امضاء رئیس شورای اجرایی اتحادیه منعقد خواهد شد. رئیس شورای اجرایی اتحادیه می تواند رئیس یا دبیر كمیسیون انفورماتیك را بعنوان نماینده تام الاختیار كارفرما در قرادادها، تعیین نماید.

ماده ۸ – سایر مواردی كه در این آئین كار اشاره نشده است، تابع مفاد اساسنامه و آئین كار اتحادیه و مصوبات مجمع عمومی و شورای اجرائی
اتحادیه خواهد بود.

ماده ۹ – آئین كار كمیسیون انفورماتیك در ۹ ماده توسط نمایندگان انفورماتیك كانون های عضو اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران تهیه و با اصلاحات انجام شده، در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۸۶ شورای اجرائی اسكودا به تصویب نهایی رسیده است و برای اجراء ابلاغ می‌گردد.


شورای اجرائی اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران

 

 

فصل اول

مجموعه مصوبات براساس تقسیم موضوعی

 

 

 

اتحادیه

 

ماده1- ضرورت تشكیل اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران، نحوه تشكیل، تنظیم و طرح اساسنامه همچنین چگونگی و ضرورت راه اندازی سایت اینترنتی كانونهای وكلا مورد ارزیابی و تأكید و تصویب قرار گرفت.( كمیسیون علمی وتخصصی- 12/8/81- شیراز)

ماده2- سركار خانم فریده غیرت و آقایان بهمن كشاورز، محمد ابراهیم مؤدب، دكتر علی مندنی پور، اصغر صادقی، حسن نقی زاده، مهدی عامری مقدم، حسین محلوجیان، علی اكبر محمدی، منصور ولی زاده، سید طاهر نعلینی، و علی فرطوسی برای مدت دوسال به عنوان اعضای شورای اجرایی اتحادیه انتخاب شدند.( هیأت عمومی [ مجمع عمومی مؤسس]- 1/8/82- تبریز)

ماده3- درخواست عضویت كانون وكلای دادگستری همدان در اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران مود موافقت و تصویب قرار گرفت.( مجمع عمومی- 4/9/83- مازندران)

ماده4- موضوع استفاده از آرم كانون وكلای دادگستری كه به نام كانون وكلای دادگستری مركز به ثبت رسیده جهت طراحی در متن آرمی كه برای اتحادیه سراسری پیش بینی شده مورد تصویب قرار گرفت.( مجمع عمومی- 4/9/83- مازندران)

ماده5- عضویت اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری و اعضای آن در كانون بین المللی وكلای دادگستری IBM مورد تصویب قرار گرفت. ( مجمع عمومی- 4/9/83- مازندران)

ماده6- انتقال و اسقرار تشكیلات اتحادیه سراسری به ساختمان ابتیاعی صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری مورد تصویب قرار گرفت.( مجمع عمومی- 4/9/83- مازندران)

ماده7- تهیه نشان مخصوص به شكل نوار ملیله دوزی شده مزین به آرم اتحادیه سراسری و آرم موجود كانونها برای استفاده روی لباس وكلای دادگستری عضو كانونها مورد تصویب قرار گرفت. ( مجمع عمومی- 4/9/83- مازندران)

ماده8- بررسی وضعیت سایت اطلاع رسانی اتحادیه سراسری و مسأله سایتهای جداگانه بررسی و تصویب شد اطلاع رسانی به صورت متمركز از طریق سایت اتحادیه انجام گیرد. ( مجمع عمومی- 4/9/83- مازندران)

ماده9- برگزاری آزمون ورودی پذیرش كارآموزان وكالت (هرسال یك بار) همچنین عدم معرفی منابع مطالعه به شركت كنندگان و برگزاری آزمون توسط اتحادیه سراسری مورد تصویب قرار گرفت. زمان برگزاری آزمون مهرماه هر سال و ثبت نام پذیرفته شدگان نیمه مرداد ماه تعیین گردید.( مجمع عمومی- 8/2/84- خراسان)

ماده10- سركار خانم فاطمه میرشكرایی و آقایان سید محمد جندقی كرمانی پور، جهانگیر مستوفی، رجب رجبی علمداری، محمد جعفر مقتدری، سید حسین موسوی، مهدی عامری مقدم، حسین محلوجیان، صادق هژیر، اصغر ذوالفقاری، فرخ دفتری، سید طاهر نعلینی و علی فرطوسی برای مدت دو سال به عنوان اعضای شورای اجرایی اتحادیه سراسری انتخاب شدند.( مجمع عمومی- 18/8/84- تهران)

ماده11- تأمین بودجه اتحادیه سراسری از محل اخذ حق عضویت مناسب و استفاده از مازاد هزینه برگزاری آزمون سراسری پذیرش كارآموز تصویب شد.( مجمع عمومی- 18/8/84- تهران)

ماده12- آرم اتحادیه سراسری به تصویب رسید.( مجمع عمومی- 18/8/84- تهران)

ماده13- تخصیص ماهیانه تا سقف مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال از اول آذر ماه 1384 به مدت شش ماه جهت هزینه های جاری سایت اتحادیه سراسری و پرداخت مبلغ یك میلیون ریال به عنوان پاداش به خانم نوشین لطفی به لحاظ انجام امور حسابداری سایت به تصویب رسید.( مجمع عمومی- 18/8/84- تهران)

ماده14- تصویب شد شورای اجرایی اتحادیه درجهت یكسان سازی كارت، سربرگ و تابلوی وكلای دادگستری اقدام نماید.(مجمع عمومی- 27/2/85- قزوین)

ماده15- كمیته انفورماتیك كانونهای وكلای دادگستری كه به موجب مصوبه مورخه 21/9/81 نمایندگان كانونهای وقت تشكیل شده با حفظ وضع موجود و كلیه دارایی ها و اعتبار و تعهدات مربوطه عیناً به عنوان كمیسیون انفورماتیك اتحادیه تعیین شد.(مجمع عمومی- 27/2/85- قزوین) 

ماده16- احداث یك باب مدرسه و شروع مقدمات كار توسط اتحادیه در شهرستان زلزله زده بم مورد تصویب قرار گرفت.( مجمع عمومی- 4/9/83- مازندران)

نوع مطلب : قوانین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 18 فروردین 1397 03:26 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis online napol cialis online deutschland cialis y deporte cialis 5mg billiger generic cialis at walmart cialis cuantos mg hay cialis great britain cialis soft tabs for sale cialis cuantos mg hay cialis for daily use
شنبه 4 فروردین 1397 01:57 ق.ظ

Very good posts. Thanks a lot.
cialis pills cialis tablets cialis prezzo in linea basso we use it 50 mg cialis dose price cialis per pill cialis for bph cialis uk can i take cialis and ecstasy cialis en mexico precio side effects of cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:12 ق.ظ

You suggested that very well.
cialis 30 day sample cialis 5mg prix cialis preise schweiz cialis coupons printable cialis pills price each tadalafil 10 mg link for you cialis price 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generic click now cialis from canada
جمعه 17 آذر 1396 11:26 ق.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is really good.
شنبه 25 شهریور 1396 03:25 ق.ظ
This post is priceless. How can I find out
more?
چهارشنبه 18 مرداد 1396 12:24 ب.ظ
Excellent article! We are linking to this particularly great article on our site.
Keep up the good writing.
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:39 ب.ظ
Awesome! Its truly amazing piece of writing, I have got much clear idea regarding from
this piece of writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو