تبلیغات
وبلاگ حقوقی اعتدال - اساسنامه اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران1
 

بـــه مـــنظور ایجــاد هماهـــنـگی دراجـــرای وظایــف مــربــوط بــه کانـــون های وکـــلای دادگــســـتری ایـــران و نــیل به اهـــداف مقرر دراین اساسنامه «اتحادیــه سراسری کانون های دادگستری ایران» که در این اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده می شود به شرح ذیل تشکیل می گردد.

 ماده 1- اتحادیه موسسهَ ای است غیرانتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل که از کانون های وکلای دادگستری موجود در این تاریخ به اسامی کانون وکلای دادگستری مرکز، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل، کانون وکلای دادگستری فارس بوشهر کهکیلویه وبویراحمد، کانون وکلای دادگستری اصفهان وچهارمحال بختیاری و مرکزی، کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی و کردستان، کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان، کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی و کردستان، کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان، کانون وکلای دادگستری خراسان، کانون وکلای دادگستری گیلان، کانون وکلای دادگستری قزوین و زنجان، کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان، کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام و کانون وکلای دادگستری همدان تشکیل می شود.

تبصره- کانونهای وکلای دادگستری که بعد از این تأسیس گردند با پذیرش این اساسنامه و به صرف تقاضای عضویت پس از تائید هیأت عمومی عضو اتحادیه محسوب خواهند شد.

 ماده 2- تابعیت اتحادیه ایرانی و مرکز آن شهر تهران است.

 ماده 3- اهداف اتحادیه عبارتند از ایجاد همسویی و هماهنگی کانونها در امور ذیل:

- کوشش به منظور ایجاد رو به واحد در اجرای وظایف کانونهای وکلای دادگستری.

- تدوینِ تنقیح و پیشنهاد اصلاح وتغییر قوانین وکالت با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.

- ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباط با قوای سه گانه.

- ارتقاء سطح معلومات علمی و تجربی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش درهمگام ساختن جامعه وکالت با دست آوردهای علمی و فن آوری های روز.

- بررسی و مطالعه ساختار اداری و تشکیلات اجرائی و مدیریتی کانون ها و پیشنهاد روش و راه های اصلاح و بهبود کمی و کیفی آنها.

- ایجاد شبکه اطلاع رسانی مشترک.

- حمایت از حقوق فردی و جمعی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و ارائه طرح های لازم بمنظور بهبود وضعیت رفاهی آنها.

- اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی وکلا و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین المللی.

- ارائه طرح های لازم برای تحقق و تأمین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص.

 ماده 4- سرمایه اتحادیه ده میلیون ریال است که تماماً و نقداً پرداخت شده است.

 ماده 5- ارکان اتحادیه عبارتست از:

- هیأت عمومی.

- شورای اجرائی.

- بازرس.

 ماده 6- هیات عمومی مرکب از اعضای اصلی و درغیاب آنها اعضای علی البدل هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری می باشد که حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد و در هر جلسه هیات عمومی مکان و زمان جلسه بعدی را مشخص می کند. دعوت به تشکیل جلسه هیات عمومی همواره از طریق ارسال دعوتنامه به کانونهای مربوطه و با ذکر دستور جلسه با امضای رئیس شورای اجرایی و با رعایت فاصله بیست روز از تاریخ تحویل دعوت نامه به پست یا ارسال فاکس به عمل خواهد آمد.

تبصره- بنا به درخواست حداقل نصف کانونهای عضو و یا اکثریت اعضای هیات عمومی اتحادیه می تواند جلسات هیات عمومی را بطور فوق العاده تشکیل دهد.

 

ماده 7- جلسات هیات عمومی با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد. جلسات توسط یک نفر رئیس دو نفر ناظر و یک نفر دبیر که از بین حاضرین با اکثریت آراء افراد حاضر خواهد بود مگر در مورد انحلال اتحادیه و تغییر اساسنامه و سلب عضویت اعضاء که با حضور سه چهارم اعضا تشکیل و با اکثریت چهار پنجم آراء افراد حاضر اتخاذ تصمیم می گردد.

تبصره- اعمال حق رأی منوط به پرداخت حق عضویت است.

 ماده 8- هر عضو هیات عمومی دارای یک رأی است. در صورتی که هر یک از اعضاء نتواند در جلسه حاضر شود با ذکر دلیل می تواند به یکی از اعضای اصلی و یا علی البدل هیات مدیره کانون خود نمایندگی دهد. هر عضو حاضر می تواند فقط نمایندگی یک عضو غایب را عهده گیرد و نمایندگی مزبور با امضاء رئیس یا نایب رئیس و مهر کانون متبوع می باشد.

 ماده 9- وظایف هیات عمومی عبارتست از:

- تعیین خط مشی کلی و سیاست های اصلی اتحادیه.

- انتخاب رئیس اتحادیه، دو نفر نواب رئیس، یک نفر خزانه دار، یک نفر بازرس اصلی و یک نــفر بـــازرس عـــلــی البدل و یــک نـــفر مــنشی بـــا رأی مخــفی ازبین شورای اجرایی اتحادیه.

- تعیین میزان حق عضویت اعضاء و تصویب بودجه، ترازنامه و صورت مالی اتحادیه.

- سلب عضویت از اعضا و تغییر و اصلاح اساسنامه و انحلال اتحادیه.

 ماده 10- شورای اجرایی از وکلای پایه یک دادگستری با حدال هشت سال سابقه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز دو نفر و از هر یک از سایر کانونهای وکلای دادگستری یک نفر توسط هیات مدیره کانون مربوط برای مدت دو سال انتخاب و معرفی می شوند، تشکیل می گردد. در صورت استعفا یا عزل و یا چنانچه هر یک از اعضای شورای اجرایی قادر به ادامه انجام وظایف خود نباشند کانون مربوط نسبت به انتخاب عضو جدید و معرفی وی برای بقیه مدت دوره اقدام خواهد کرد.

تبصره- با تاسیس هر کانون یک عضو به شورای اجرایی اضافه خواهد شد.

 ماده 11- جلسات شورای اجرایی که با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد بدواً توسط رئیس و در غیاب وی توسط یکی از نواب رئیس افتتاح و اداره خواهد شد. اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مطروحه در شورا با اکثریت آرا بوده ودر صورت تساوی آرا رأی عده ای که رئیس جلسه جزء آنان است معتبر خواد بود.

تبصره- جلسات شورای اجرای به درخواست رئیس شورا یا پنجاه درصد اعضای شورای اجرایی با ارسال دعوتنامه کتبی از طریق فاکس و یا پست الکترونیکی با رعایت فاصله ده روز تشکیل خواهد شد و به جز موضوعاتی که صرفاً در صلاحیت هیات عمومی است نسبت به کلیه امور اجرایی اتحادیه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

 ماده 12- رئیس اتحادیه، رئیس شورای اجرایی و نماینده قانونی اتحادیه بوده و مجری تصمیمات هیات عمومی و شورای اجرایی است.

تبصره1- رئیس اتحادیه و بازرسان می تواند از بین وکلای دادگستری عضو کانونها با حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک انتخاب شوند.

تبصره2- رئیس شورای اجرایی می تواند از خارج هیات عمومی انتخاب شود مشروط بر اینکه علاوه بر سابقه عضویت در هیات مدیره، پانزده سال سابقه وکالت داشته و با اکثریت دو سوم آرا انتخاب شود.

تبصره3- چنانچه رئیس اتحادیه خارج از شورای اجرایی انتخاب شود عضو شورای اجرایی محسوب و دارای حق رأی می باشد.

 ماده 13- شورای اجرایی آئین نامه های تشکیلاتی، اجرایی و مالی مربوط به اتحادیه را تهیه نموده و حداکثر ظرف مدت سه ماه برای تصویب به هیات عمومی ارائه خواهد نمود. پیشنهاد دستور کار هیات عمومی عــهده شورای اجـــــرایی مــیَ باشد.

تبصره- شورای اجـــرایی در جهت پیشبرد اهداف اتحادیه نسبت به تأسیس کمیسیون های تخصصی و دبیرخانه اقدام می نماید.

 ماده 14- منابع مالی اتحادیه عبارتند از:

- حق عضویت سالیانه هر یک از کانون های وکلا طبق مصوبه هیات عمومی اتحادیه.

- هدایا و کمک های مالی مستمر و یا ادواری همکاران.

- در آمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و شهریه کلاس های آموزشی.

- در آمدهای اتفاقی اتحادیه.

تبصره- اعضاء اتحادیه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود عملکرد یا سرمایه را ندارند و انجام معامله اعضا با اتحادیه بدون تصویب هیات عمومی ممنوع است.

 ماده 15- شورا نسبت به تعیین شخص و یا اشخاصی از بین خود که از طرف اتحادیه حق امضا خواهند داشت، اقدام خواهد نمود. اسناد مالی و تعهد آور اتحادیه با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب رئیس با امضاء یکی از نواب رئیس و با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.

 ماده16- سال مالی اتحادیه از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

 ماده 17- وظایف بازرس اتحادیه عبارتست از:- اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد شورای اجرایی.

- اظهار نظر در خصوص صحت مطالب و اطلاعاتی که از طرف شورای اجرایی در اختیار مجامع عمومی گذاشته می شود.

- نظارت و اظهار نظر در خصوص نحوه اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای اجرایی در اتحادیه.

تبصره- بازرس برای انجام وظایف خود مجاز خواهد بود هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و اطلاعات مربوط به اتحادیه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قراردهد و حسب مورد نتیجه رسیدگی را در اظهار نظر خود منعکس نماید.

 ماده18- این اساسنامه مشتمل بر هیجده ماده و یازده تبصره در تاریخ نهم آذرماه، یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج خورشیدی در هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در اهواز تصویب شد. آئین نامه های موضوع ماده سیزده این اساسنامه پس از تهیه به تصویب هیات عمومی خواهد رسید.

 

 

 

 

شورای اجرایی اتحادیه

 

اولین شورای اجرایی اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران

·      بهمن كشاورز- رییس

·      دكتر علی مندنی پور- نایب رییس اول

·      مهدی عامری مقدم- نایب رییس دوم

·      فریده غیرت- خزانه دار

·      محمد ابراهیم مؤدب- منشی

·      علی فرطوسی- منشی

·      اصغر صادقی

·      حسن نقی زاده

·      حسین محلوجیان

·      علی اكبر محمدی

·      منصور ولی زاده

·      سید طاهر نعلینی

 

دومین شورای اجرایی اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران

·      سید محمد جندقی كرمانی پور- رییس

·      مهدی عامری مقدم- نایب رییس اول

·      محمدجعفر مقتدری- نایب رییس دوم

·      جهانگیر مستوفی- خزانه دار

·      رجب رجبی علمداری- منشی اول

·      علی فرطوسی- منشی دوم

·      سید حسین موسوی

·      اصغر ذوالفقاری

·      حسین محلوجیان

·      صادق هژیر

·      فاطمه میرشكرایی

·      فرخ دفتری

·      سید طاهر نعلینی

·      فریده غیرت- بازرس اصلی

·      بهروز یغمایی- بازرس علی البدل  
سومین شورای اجرایی اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران

·      بهمن کشاورز- رییس

·      صادق هژیر- نایب رییس

·      مهدی عامری مقدم- نایب رییس

·      فاطمه میرشکرایی- خزانه دار

·      فریده غیرت - بازرس

·      محمد جعفر مقتدری - بازرس

·      ابراهیم تیمورزاده بابلی - منشی

·      شهرام مدرس گیلانی

·      محمد فرض پور ماچیانی

·      حسن فرهودی نیا

·      بهروز تقی خانی

·      اصغر ذوالفقاری برا

·      غلامعباس دینیاری

·      روح الله وکیلی

·      فرخ دفتری

·      ابراهیم جلالیان

·      احمد سعید شیخی

·      غلامرضا ریاضی

 

آیین کار شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

 

ماده 1- تعاریف :

کانون میزبان : کانونی که همایش در محل استقرار آن برگزار می شود و هزینه همایش را می پذیرد.

مهمان یا مهمانان : کانونها و وکلای شرکت کننده در همایش اعم از اعضای هیاتهای مدیره یا هماهنگ کنندگان یا اعضای شورای اجرایی اسکودا یا مشاور یا متخصص بند ت موضوع ماده 6 آیین کار می باشند.

اسکودا : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران است .

کانونهای عضو : کانونهای عضو اتحادیه می باشند.

همایش : جلسات هیات عمومی اسکودا است .

 

ماده 2- پذیرش :

کانونها جدید التاسیس پس از تصویب پیوستن شان به اسکودا در هیات مدیره ، تصویر مصوبه هیات مدیره را با نامه ای به امضای رییس کانون به اسکودا ارسال و تقاضای عضویت می کنند . این تقاضا در اولین جلسه هیات عمومی ( اعم از عادی یا فوق العاده ) مطرح و در صورت تصویب ، کانون متقاضی عضو اسکودا خواهد شد .

تبصره : اعضای اصلی هیات مدیره کانون متقاضی می توانند در جلسه مذکور حاضر شوند . اولین دستور بررسی تقاضا خواهد بود و در صورت تصویب تقاضا ، کانون متقاقضی در آن جلسه حق رای خواهد داشت.

 

ماده 3- هیات عمومی :

الف – جلسات عادی هیات عمومی اسکودا ، دوبار در سال تشکیل می شود . زمان برگزاری این جلسات حتی المقدور دهه سوم خرداد ماه و دهه سوم آذرماه هرسال خواهد بود . مدت همایش حداقل دو روز است .

ب- ترتیب برگزاری همایش همان است که تا این زمان رعایت شده است . اما شورای اجرایی می تواند با توجه به ضورورت ها و شرایط اقلیمی و سایر موارد ، این ترتیب را تغییر دهد .

پ – هماهنگ کننده همایش ها همواره اسکودا خواهد بود . هزینه همایش بوسیله کانون میزبان پرداخت خواهد شد.

ت- هزینه رفت و برگشت به همایش عهده مهمانان است .

 

ماده 4- آیین کار هیات عمومی :

الف – دارندگان حق رای در محل معینی مستقر می شوند . به نحوی که در انجام رای گیری مشکلی پیش نیاید. اسامی حضاری که حق رای دارند ، پس از استقرار ، در فهرستی نوشته و به وسیله ایشان امضا خواهد شد و این فهرست ملاک حضور افراد و اقدامات بعدی هیات عمومی خواهد بودو

ب- جلسات با پخش سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز می شود .

پ- رئیس شورای اجرایی اسکودا به اتفاق رئیس کانون میزبان و در صورت عدم حضورآنان ، یکی از نواب روسای مزبور رسمیت جلسه را اعلام و جلسه را شروع می کنند و در زمانی که قصد ورود به تسور جلسه هیات عمومی را دارند ، اقدام به اخذ رای برای تعیین یک رییس و یک دبیر از بین حاضرین خواهند کرد.

ت- چنانچه کانون میزبان به سخنرانی مقام یا مقامات محلی یا سایر مسوولان تمایل داشته باشند ، ضروری است این موضوع را پیش از برگزاری همایش به شورای اجرایی اعلام مکند . در این صورت ، برای این سخنرانی ها زمان متناسب تعیین و مراتب از طرف رئیس شورای اجرایی به رئیس منتخب جلسه اعلام خواهد شد .

ج- پس از اتمام سخنرانی ها ، دستور جلسه قرائت و هیات عمومی وارد دستور می شوند .

چ- پس از قرائت دستور به طور کلی ، هر مورد آن جداگانه مطرح می شود. کسانی که طبق اساسنامه حق رای دارند ، حق اظهار نظر در هر مورد را خواهند داشت . در خصوص هر مورد حد اقل یک موافق ویک مخالف صحبت می کنند و سپس رای گیری به عمل می آید .

ح- خلاصه مطالب مطروحه و نتیجه اخذ رای ، به وسیله دبیر در صورتجلسه نوشته می شود و در پایان جلسه ، این صورتجلسه به وسیله رئیس و دبیر امضا خواهد شد .اگر کسی مایل باشد عین اظهاراتش نوشته شود ، می تواند این امر را تقاضا کند . در این حالت اظهارت وی به وسیله خود او نوشته و به صورتجلسه ضمیمه می گردد.

خ- هیچ یک از اظهار نظرها نباید بیش از پنج دقیقه به طول انجامد. در موارد ضرورت ، رئیس جلسه می تواند پنج دقیقه وقت اضافی برای سخنران قائل شود .

د- رئیس جلسه مسئول نظم امورد در جلسه است وحسب مورد می تواند تدابیر مقتضی را در این خصوص اعمال کند.

ذ- رای گیری در هیات عمومی از طریق قیام و قعود یا بلند کردن دست صورت می گیرد . اما به تقاضای هریک از کانونها و یا تشخیص رئیس جلسه ، رای گیری ممکن است به طور مخفی و با ورقه انجام شود.

تبصره 1- هریک از افراد دارنده حق رای می تواند نقطه نظرهای خود را ارسال نماید و تا پایان همایش جهت ضمیمه شدن به صورتجلسه هیات عمومی به دبیر تسلیم کند .

تبصره 2- حضور وکلای دادگستری در جلسه هیات عمومی آزاد است اما حق اظهار نظر و شرکت در رای گیری را ندارند .

کانونهای عضو قبل از برگزاری همایش ، تاریخ و محل تشکیل آن را به نحو مقتضی به اطلاع همکاران می رسانند.

تبصره 3- رییس جلسه راسا یا به تقاضای حضاری که حق رای دارند ، می تواند به وکلای حاضر در جلسه که حق اظهار نظر و رای ندارند ، اجازه دهد که در موارد خاص اظهار نظر کنند .

نوع مطلب : قوانین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 23 مرداد 1397 04:48 ق.ظ

You stated this really well!
viagra prescription buy viagra cheap online buy viagra 50mg generic viagra uk pharmacy pharmacy prices for viagra how to safely buy viagra online buy viagra at walmart buy viagra online at viagra online pharmacy uk buy viagra online with paypal
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:35 ق.ظ

You said it very well..
buy original cialis viagra vs cialis ou acheter du cialis pas cher cialis for sale south africa cialis professional from usa cialis 20 mg cialis vs viagra tadalafil 10 mg il cialis quanto costa cialis free trial
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:43 ب.ظ

You expressed that superbly.
viagra vs cialis vs levitra acheter du cialis a geneve we like it safe cheap cialis prices on cialis 10 mg cialis generic tadalafil buy cialis australian price cuanto cuesta cialis yaho generic cialis at the pharmacy cialis 200 dollar savings card generic cialis at the pharmacy
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:29 ق.ظ

Position well applied.!
where to buy viagra pills buy viagra cheap uk buy generic viagra usa buy generic viagra cheap order viagra without rx online viagra uk prescription viagra pharmacy viagra cheap viagra how to order viagra pills viagra buy online uk buying viagra online without prescription
شنبه 4 فروردین 1397 02:12 ق.ظ

Terrific postings. Thanks a lot!
wow cialis 20 generic low dose cialis rx cialis para comprar cialis side effects cialis efficacit cialis lowest price cialis 20 mg best price cialis 05 cialis prezzo in linea basso what is cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:26 ق.ظ

Thanks. Awesome information!
buy cialis online cheapest cialis 20 mg best price cialis canada cialis generisches kanada tesco price cialis canadian drugs generic cialis precios de cialis generico prezzo cialis a buon mercato cialis free trial buy cialis online nz
جمعه 17 آذر 1396 11:21 ق.ظ
Hello there I am so happy I found your webpage, I really
found you by error, while I was researching on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
I don't have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it
and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent job.
دوشنبه 27 شهریور 1396 01:32 ق.ظ
It's difficult to find educated people for this subject,
however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks
شنبه 18 شهریور 1396 07:07 ب.ظ
You're so interesting! I don't suppose I've
truly read a single thing like that before. So wonderful to
discover someone with some genuine thoughts on this subject.
Seriously.. thanks for starting this up. This website is something that is needed
on the web, someone with a little originality!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:49 ب.ظ
I think the admin of this web page is truly working hard in favor of his site,
since here every stuff is quality based data.
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:49 ق.ظ
Hi there mates, how is all, and what you desire to say about this article,
in my view its in fact remarkable designed for me.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :