بـــه مـــنظور ایجــاد هماهـــنـگی دراجـــرای وظایــف مــربــوط بــه کانـــون های وکـــلای دادگــســـتری ایـــران و نــیل به اهـــداف مقرر دراین اساسنامه «اتحادیــه سراسری کانون های دادگستری ایران» که در این اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده می شود به شرح ذیل تشکیل می گردد.

 ماده 1- اتحادیه موسسهَ ای است غیرانتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل که از کانون های وکلای دادگستری موجود در این تاریخ به اسامی کانون وکلای دادگستری مرکز، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل، کانون وکلای دادگستری فارس بوشهر کهکیلویه وبویراحمد، کانون وکلای دادگستری اصفهان وچهارمحال بختیاری و مرکزی، کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی و کردستان، کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان، کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی و کردستان، کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان، کانون وکلای دادگستری خراسان، کانون وکلای دادگستری گیلان، کانون وکلای دادگستری قزوین و زنجان، کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان، کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام و کانون وکلای دادگستری همدان تشکیل می شود.

تبصره- کانونهای وکلای دادگستری که بعد از این تأسیس گردند با پذیرش این اساسنامه و به صرف تقاضای عضویت پس از تائید هیأت عمومی عضو اتحادیه محسوب خواهند شد.

 ماده 2- تابعیت اتحادیه ایرانی و مرکز آن شهر تهران است.

 ماده 3- اهداف اتحادیه عبارتند از ایجاد همسویی و هماهنگی کانونها در امور ذیل:

- کوشش به منظور ایجاد رو به واحد در اجرای وظایف کانونهای وکلای دادگستری.

- تدوینِ تنقیح و پیشنهاد اصلاح وتغییر قوانین وکالت با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.

- ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباط با قوای سه گانه.

- ارتقاء سطح معلومات علمی و تجربی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش درهمگام ساختن جامعه وکالت با دست آوردهای علمی و فن آوری های روز.

- بررسی و مطالعه ساختار اداری و تشکیلات اجرائی و مدیریتی کانون ها و پیشنهاد روش و راه های اصلاح و بهبود کمی و کیفی آنها.

- ایجاد شبکه اطلاع رسانی مشترک.

- حمایت از حقوق فردی و جمعی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و ارائه طرح های لازم بمنظور بهبود وضعیت رفاهی آنها.

- اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی وکلا و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین المللی.

- ارائه طرح های لازم برای تحقق و تأمین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص.

 ماده 4- سرمایه اتحادیه ده میلیون ریال است که تماماً و نقداً پرداخت شده است.

 ماده 5- ارکان اتحادیه عبارتست از:

- هیأت عمومی.

- شورای اجرائی.

- بازرس.

 ماده 6- هیات عمومی مرکب از اعضای اصلی و درغیاب آنها اعضای علی البدل هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری می باشد که حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد و در هر جلسه هیات عمومی مکان و زمان جلسه بعدی را مشخص می کند. دعوت به تشکیل جلسه هیات عمومی همواره از طریق ارسال دعوتنامه به کانونهای مربوطه و با ذکر دستور جلسه با امضای رئیس شورای اجرایی و با رعایت فاصله بیست روز از تاریخ تحویل دعوت نامه به پست یا ارسال فاکس به عمل خواهد آمد.

تبصره- بنا به درخواست حداقل نصف کانونهای عضو و یا اکثریت اعضای هیات عمومی اتحادیه می تواند جلسات هیات عمومی را بطور فوق العاده تشکیل دهد.

 

ماده 7- جلسات هیات عمومی با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد. جلسات توسط یک نفر رئیس دو نفر ناظر و یک نفر دبیر که از بین حاضرین با اکثریت آراء افراد حاضر خواهد بود مگر در مورد انحلال اتحادیه و تغییر اساسنامه و سلب عضویت اعضاء که با حضور سه چهارم اعضا تشکیل و با اکثریت چهار پنجم آراء افراد حاضر اتخاذ تصمیم می گردد.

تبصره- اعمال حق رأی منوط به پرداخت حق عضویت است.

 ماده 8- هر عضو هیات عمومی دارای یک رأی است. در صورتی که هر یک از اعضاء نتواند در جلسه حاضر شود با ذکر دلیل می تواند به یکی از اعضای اصلی و یا علی البدل هیات مدیره کانون خود نمایندگی دهد. هر عضو حاضر می تواند فقط نمایندگی یک عضو غایب را عهده گیرد و نمایندگی مزبور با امضاء رئیس یا نایب رئیس و مهر کانون متبوع می باشد.

 ماده 9- وظایف هیات عمومی عبارتست از:

- تعیین خط مشی کلی و سیاست های اصلی اتحادیه.

- انتخاب رئیس اتحادیه، دو نفر نواب رئیس، یک نفر خزانه دار، یک نفر بازرس اصلی و یک نــفر بـــازرس عـــلــی البدل و یــک نـــفر مــنشی بـــا رأی مخــفی ازبین شورای اجرایی اتحادیه.

- تعیین میزان حق عضویت اعضاء و تصویب بودجه، ترازنامه و صورت مالی اتحادیه.

- سلب عضویت از اعضا و تغییر و اصلاح اساسنامه و انحلال اتحادیه.

 ماده 10- شورای اجرایی از وکلای پایه یک دادگستری با حدال هشت سال سابقه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز دو نفر و از هر یک از سایر کانونهای وکلای دادگستری یک نفر توسط هیات مدیره کانون مربوط برای مدت دو سال انتخاب و معرفی می شوند، تشکیل می گردد. در صورت استعفا یا عزل و یا چنانچه هر یک از اعضای شورای اجرایی قادر به ادامه انجام وظایف خود نباشند کانون مربوط نسبت به انتخاب عضو جدید و معرفی وی برای بقیه مدت دوره اقدام خواهد کرد.

تبصره- با تاسیس هر کانون یک عضو به شورای اجرایی اضافه خواهد شد.

 ماده 11- جلسات شورای اجرایی که با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد بدواً توسط رئیس و در غیاب وی توسط یکی از نواب رئیس افتتاح و اداره خواهد شد. اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مطروحه در شورا با اکثریت آرا بوده ودر صورت تساوی آرا رأی عده ای که رئیس جلسه جزء آنان است معتبر خواد بود.

تبصره- جلسات شورای اجرای به درخواست رئیس شورا یا پنجاه درصد اعضای شورای اجرایی با ارسال دعوتنامه کتبی از طریق فاکس و یا پست الکترونیکی با رعایت فاصله ده روز تشکیل خواهد شد و به جز موضوعاتی که صرفاً در صلاحیت هیات عمومی است نسبت به کلیه امور اجرایی اتحادیه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

 ماده 12- رئیس اتحادیه، رئیس شورای اجرایی و نماینده قانونی اتحادیه بوده و مجری تصمیمات هیات عمومی و شورای اجرایی است.

تبصره1- رئیس اتحادیه و بازرسان می تواند از بین وکلای دادگستری عضو کانونها با حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک انتخاب شوند.

تبصره2- رئیس شورای اجرایی می تواند از خارج هیات عمومی انتخاب شود مشروط بر اینکه علاوه بر سابقه عضویت در هیات مدیره، پانزده سال سابقه وکالت داشته و با اکثریت دو سوم آرا انتخاب شود.

تبصره3- چنانچه رئیس اتحادیه خارج از شورای اجرایی انتخاب شود عضو شورای اجرایی محسوب و دارای حق رأی می باشد.

 ماده 13- شورای اجرایی آئین نامه های تشکیلاتی، اجرایی و مالی مربوط به اتحادیه را تهیه نموده و حداکثر ظرف مدت سه ماه برای تصویب به هیات عمومی ارائه خواهد نمود. پیشنهاد دستور کار هیات عمومی عــهده شورای اجـــــرایی مــیَ باشد.

تبصره- شورای اجـــرایی در جهت پیشبرد اهداف اتحادیه نسبت به تأسیس کمیسیون های تخصصی و دبیرخانه اقدام می نماید.

 ماده 14- منابع مالی اتحادیه عبارتند از:

- حق عضویت سالیانه هر یک از کانون های وکلا طبق مصوبه هیات عمومی اتحادیه.

- هدایا و کمک های مالی مستمر و یا ادواری همکاران.

- در آمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و شهریه کلاس های آموزشی.

- در آمدهای اتفاقی اتحادیه.

تبصره- اعضاء اتحادیه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود عملکرد یا سرمایه را ندارند و انجام معامله اعضا با اتحادیه بدون تصویب هیات عمومی ممنوع است.

 ماده 15- شورا نسبت به تعیین شخص و یا اشخاصی از بین خود که از طرف اتحادیه حق امضا خواهند داشت، اقدام خواهد نمود. اسناد مالی و تعهد آور اتحادیه با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب رئیس با امضاء یکی از نواب رئیس و با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.

 ماده16- سال مالی اتحادیه از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

 ماده 17- وظایف بازرس اتحادیه عبارتست از:- اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد شورای اجرایی.

- اظهار نظر در خصوص صحت مطالب و اطلاعاتی که از طرف شورای اجرایی در اختیار مجامع عمومی گذاشته می شود.

- نظارت و اظهار نظر در خصوص نحوه اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای اجرایی در اتحادیه.

تبصره- بازرس برای انجام وظایف خود مجاز خواهد بود هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و اطلاعات مربوط به اتحادیه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قراردهد و حسب مورد نتیجه رسیدگی را در اظهار نظر خود منعکس نماید.

 ماده18- این اساسنامه مشتمل بر هیجده ماده و یازده تبصره در تاریخ نهم آذرماه، یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج خورشیدی در هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در اهواز تصویب شد. آئین نامه های موضوع ماده سیزده این اساسنامه پس از تهیه به تصویب هیات عمومی خواهد رسید.

 

 

 

 

شورای اجرایی اتحادیه

 

اولین شورای اجرایی اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران

·      بهمن كشاورز- رییس

·      دكتر علی مندنی پور- نایب رییس اول

·      مهدی عامری مقدم- نایب رییس دوم

·      فریده غیرت- خزانه دار

·      محمد ابراهیم مؤدب- منشی

·      علی فرطوسی- منشی

·      اصغر صادقی

·      حسن نقی زاده

·      حسین محلوجیان

·      علی اكبر محمدی

·      منصور ولی زاده

·      سید طاهر نعلینی

 

دومین شورای اجرایی اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران

·      سید محمد جندقی كرمانی پور- رییس

·      مهدی عامری مقدم- نایب رییس اول

·      محمدجعفر مقتدری- نایب رییس دوم

·      جهانگیر مستوفی- خزانه دار

·      رجب رجبی علمداری- منشی اول

·      علی فرطوسی- منشی دوم

·      سید حسین موسوی

·      اصغر ذوالفقاری

·      حسین محلوجیان

·      صادق هژیر

·      فاطمه میرشكرایی

·      فرخ دفتری

·      سید طاهر نعلینی

·      فریده غیرت- بازرس اصلی

·      بهروز یغمایی- بازرس علی البدل  
سومین شورای اجرایی اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران

·      بهمن کشاورز- رییس

·      صادق هژیر- نایب رییس

·      مهدی عامری مقدم- نایب رییس

·      فاطمه میرشکرایی- خزانه دار

·      فریده غیرت - بازرس

·      محمد جعفر مقتدری - بازرس

·      ابراهیم تیمورزاده بابلی - منشی

·      شهرام مدرس گیلانی

·      محمد فرض پور ماچیانی

·      حسن فرهودی نیا

·      بهروز تقی خانی

·      اصغر ذوالفقاری برا

·      غلامعباس دینیاری

·      روح الله وکیلی

·      فرخ دفتری

·      ابراهیم جلالیان

·      احمد سعید شیخی

·      غلامرضا ریاضی

 

آیین کار شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

 

ماده 1- تعاریف :

کانون میزبان : کانونی که همایش در محل استقرار آن برگزار می شود و هزینه همایش را می پذیرد.

مهمان یا مهمانان : کانونها و وکلای شرکت کننده در همایش اعم از اعضای هیاتهای مدیره یا هماهنگ کنندگان یا اعضای شورای اجرایی اسکودا یا مشاور یا متخصص بند ت موضوع ماده 6 آیین کار می باشند.

اسکودا : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران است .

کانونهای عضو : کانونهای عضو اتحادیه می باشند.

همایش : جلسات هیات عمومی اسکودا است .

 

ماده 2- پذیرش :

کانونها جدید التاسیس پس از تصویب پیوستن شان به اسکودا در هیات مدیره ، تصویر مصوبه هیات مدیره را با نامه ای به امضای رییس کانون به اسکودا ارسال و تقاضای عضویت می کنند . این تقاضا در اولین جلسه هیات عمومی ( اعم از عادی یا فوق العاده ) مطرح و در صورت تصویب ، کانون متقاضی عضو اسکودا خواهد شد .

تبصره : اعضای اصلی هیات مدیره کانون متقاضی می توانند در جلسه مذکور حاضر شوند . اولین دستور بررسی تقاضا خواهد بود و در صورت تصویب تقاضا ، کانون متقاقضی در آن جلسه حق رای خواهد داشت.

 

ماده 3- هیات عمومی :

الف – جلسات عادی هیات عمومی اسکودا ، دوبار در سال تشکیل می شود . زمان برگزاری این جلسات حتی المقدور دهه سوم خرداد ماه و دهه سوم آذرماه هرسال خواهد بود . مدت همایش حداقل دو روز است .

ب- ترتیب برگزاری همایش همان است که تا این زمان رعایت شده است . اما شورای اجرایی می تواند با توجه به ضورورت ها و شرایط اقلیمی و سایر موارد ، این ترتیب را تغییر دهد .

پ – هماهنگ کننده همایش ها همواره اسکودا خواهد بود . هزینه همایش بوسیله کانون میزبان پرداخت خواهد شد.

ت- هزینه رفت و برگشت به همایش عهده مهمانان است .

 

ماده 4- آیین کار هیات عمومی :

الف – دارندگان حق رای در محل معینی مستقر می شوند . به نحوی که در انجام رای گیری مشکلی پیش نیاید. اسامی حضاری که حق رای دارند ، پس از استقرار ، در فهرستی نوشته و به وسیله ایشان امضا خواهد شد و این فهرست ملاک حضور افراد و اقدامات بعدی هیات عمومی خواهد بودو

ب- جلسات با پخش سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز می شود .

پ- رئیس شورای اجرایی اسکودا به اتفاق رئیس کانون میزبان و در صورت عدم حضورآنان ، یکی از نواب روسای مزبور رسمیت جلسه را اعلام و جلسه را شروع می کنند و در زمانی که قصد ورود به تسور جلسه هیات عمومی را دارند ، اقدام به اخذ رای برای تعیین یک رییس و یک دبیر از بین حاضرین خواهند کرد.

ت- چنانچه کانون میزبان به سخنرانی مقام یا مقامات محلی یا سایر مسوولان تمایل داشته باشند ، ضروری است این موضوع را پیش از برگزاری همایش به شورای اجرایی اعلام مکند . در این صورت ، برای این سخنرانی ها زمان متناسب تعیین و مراتب از طرف رئیس شورای اجرایی به رئیس منتخب جلسه اعلام خواهد شد .

ج- پس از اتمام سخنرانی ها ، دستور جلسه قرائت و هیات عمومی وارد دستور می شوند .

چ- پس از قرائت دستور به طور کلی ، هر مورد آن جداگانه مطرح می شود. کسانی که طبق اساسنامه حق رای دارند ، حق اظهار نظر در هر مورد را خواهند داشت . در خصوص هر مورد حد اقل یک موافق ویک مخالف صحبت می کنند و سپس رای گیری به عمل می آید .

ح- خلاصه مطالب مطروحه و نتیجه اخذ رای ، به وسیله دبیر در صورتجلسه نوشته می شود و در پایان جلسه ، این صورتجلسه به وسیله رئیس و دبیر امضا خواهد شد .اگر کسی مایل باشد عین اظهاراتش نوشته شود ، می تواند این امر را تقاضا کند . در این حالت اظهارت وی به وسیله خود او نوشته و به صورتجلسه ضمیمه می گردد.

خ- هیچ یک از اظهار نظرها نباید بیش از پنج دقیقه به طول انجامد. در موارد ضرورت ، رئیس جلسه می تواند پنج دقیقه وقت اضافی برای سخنران قائل شود .

د- رئیس جلسه مسئول نظم امورد در جلسه است وحسب مورد می تواند تدابیر مقتضی را در این خصوص اعمال کند.

ذ- رای گیری در هیات عمومی از طریق قیام و قعود یا بلند کردن دست صورت می گیرد . اما به تقاضای هریک از کانونها و یا تشخیص رئیس جلسه ، رای گیری ممکن است به طور مخفی و با ورقه انجام شود.

تبصره 1- هریک از افراد دارنده حق رای می تواند نقطه نظرهای خود را ارسال نماید و تا پایان همایش جهت ضمیمه شدن به صورتجلسه هیات عمومی به دبیر تسلیم کند .

تبصره 2- حضور وکلای دادگستری در جلسه هیات عمومی آزاد است اما حق اظهار نظر و شرکت در رای گیری را ندارند .

کانونهای عضو قبل از برگزاری همایش ، تاریخ و محل تشکیل آن را به نحو مقتضی به اطلاع همکاران می رسانند.

تبصره 3- رییس جلسه راسا یا به تقاضای حضاری که حق رای دارند ، می تواند به وکلای حاضر در جلسه که حق اظهار نظر و رای ندارند ، اجازه دهد که در موارد خاص اظهار نظر کنند .

نوع مطلب : قوانین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 6 فروردین 1399 03:31 ق.ظ

Regards, I enjoy this!
global pharmacy canada rx from canada canadian pharmacy online pharmacies legitimate international pharmacy canadian pharcharmy online online pharmacies legitimate canadian pharmacies canadian online pharmacies prescriptions online
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:18 ق.ظ

Whoa quite a lot of terrific knowledge.
online pharmacies india canadian pharmacy cialis best canadian pharmacy rx from canada canada pharmaceuticals online drugstore online reviews canadian pharmacy king online pharmacies tech school canadian prescription drugstore reputable canadian prescriptions online
دوشنبه 3 تیر 1398 09:39 ق.ظ

Amazing data, Appreciate it!
cialis online tadalafil 5mg cialis generico milano does cialis cause gout cialis authentique suisse viagra vs cialis vs levitra canadian discount cialis cialis tablets for sale look here cialis cheap canada estudios de cialis genricos
یکشنبه 2 تیر 1398 05:41 ب.ظ

Cheers! Loads of stuff.

cialis para que sirve cialis 20mg we recommend cialis info cialis for bph what is cialis cialis venta a domicilio acquistare cialis internet acheter cialis kamagra buy cialis online cialis coupons printable
یکشنبه 2 تیر 1398 03:07 ق.ظ

Amazing quite a lot of superb facts.
when can i take another cialis prezzo di cialis in bulgaria 5 mg cialis pharmacie en ligne click now cialis from canada can i take cialis and ecstasy cialis from canada tadalafil 5mg discount cialis purchase once a day cialis buy generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:52 ب.ظ

You actually explained it really well!
low dose cialis blood pressure effetti del cialis low cost cialis 20mg cipla cialis online cialis sans ordonnance warnings for cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis 20mg prix en pharmacie cialis farmacias guadalajara purchase once a day cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:21 ق.ظ

Regards! A good amount of posts!

cialis rezeptfrei buying brand cialis online cialis coupons cialis herbs discount cialis click now buy cialis brand costo in farmacia cialis cialis 05 female cialis no prescription cialis therapie
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:28 ق.ظ

Regards. Wonderful stuff.
effetti del cialis cialis generika in deutschland kaufen acheter du cialis a geneve cialis 5 mg funziona tadalafil tablets cialis wir preise cialis canadian drugs tarif cialis france cialis therapie cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 11:11 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis generico in farmacia only now cialis for sale in us legalidad de comprar cialis cialis e hiv cialis tadalafil online cialis 20 mg cut in half we recommend cheapest cialis cialis herbs canada discount drugs cialis online cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:29 ب.ظ

You actually stated it adequately!
cilas cialis for sale south africa generic low dose cialis generic cialis 20mg tablets cialis professional yohimbe cialis patentablauf in deutschland buy cialis online cheapest precios cialis peru brand cialis generic cialis 10 doctissimo
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:33 ب.ظ

Factor clearly taken.!
cialis en 24 hora cialis 5 mg effetti collateral we like it cialis price dosagem ideal cialis enter site natural cialis cialis for sale acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg buy online cialis cialis prezzo in linea basso
شنبه 18 خرداد 1398 01:52 ق.ظ

Thanks. A good amount of material!

cialis lowest price venta cialis en espaa effetti del cialis tadalafil generic cialis super acti low dose cialis blood pressure tadalafil tablets cialis for bph low cost cialis 20mg cialis usa cost
جمعه 23 فروردین 1398 03:27 ب.ظ

Amazing a lot of excellent information!
drugs for sale in canada canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacies-24h pharmacy times aarp recommended canadian pharmacies canada viagra canadian medications, liraglutide canadian pharmacy viagra brand global pharmacy canada drugs for sale on internet
پنجشنبه 22 فروردین 1398 01:26 ق.ظ

Tips well utilized!!
pharmacy canada online prescriptions canadian pharmacy cialis canadian pharmacies canadian pharmacies online prescriptions online pharmacies tech school best canadian pharmacy drugstore online shopping reviews canada online pharmacies legitimate canadian pharmacies online prescriptions canada pharmacies account
جمعه 16 آذر 1397 04:36 ق.ظ

Regards, I enjoy it.
cialis 20 mg cut in half where to buy cialis in ontario cost of cialis per pill buy name brand cialis on line where to buy cialis in ontario cialis herbs click here cialis daily uk try it no rx cialis click here take cialis cialis for bph
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:18 ق.ظ

Thank you! An abundance of advice!

click now cialis from canada order a sample of cialis cialis dosage recommendations we choice cialis pfizer india cialis with 2 days delivery cialis great britain buy cialis cheap 10 mg walgreens price for cialis ou acheter du cialis pas cher cialis great britain
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:36 ب.ظ

Cheers! Excellent information!
cialis para que sirve cialis prices in england prezzo di cialis in bulgaria enter site natural cialis callus cialis tablets cialis 5 mg schweiz cialis para que sirve cialis y deporte cialis price thailand
دوشنبه 12 آذر 1397 03:27 ق.ظ

You've made your stand very clearly..
cialis online napol cialis farmacias guadalajara cialis dosage cost of cialis per pill 5 mg cialis coupon printable link for you cialis price cialis without a doctor's prescription cialis lilly tadalafi cialis 20 mg cut in half brand cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 02:46 ق.ظ

This is nicely said. .
cialis qualitat cialis patent expiration 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets for sale recommended site cialis kanada price cialis per pill cialis online cialis sans ordonnance cialis bula cialis 50 mg soft tab
جمعه 9 آذر 1397 03:27 ب.ظ

Whoa lots of awesome material.
cialis diario compra cialis herbs cialis daily cialis therapie where to buy cialis in ontario only best offers cialis use cialis patentablauf in deutschland wow cialis tadalafil 100mg cialis for daily use buying brand cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:41 ق.ظ

Reliable material. Kudos!
generic cialis with dapoxetine cialis y deporte cipla cialis online cialis pills cialis prices in england cialis australia org cialis 5mg prix discount cialis cialis manufacturer coupon cialis italia gratis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:21 ب.ظ

Nicely put. Regards.
cialis rckenschmerzen cialis 20 mg best price only here cialis pills we recommend cialis best buy cialis 20 mg cut in half effetti del cialis online prescriptions cialis cialis 20 mg best price miglior cialis generico cialis super kamagra
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:21 ق.ظ

Superb knowledge. Regards!
prix de cialis price cialis per pill ou trouver cialis sur le net cialis billig cialis purchasing buy brand cialis cheap when will generic cialis be available cialis authentique suisse how to purchase cialis on line prices for cialis 50mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:51 ب.ظ

Terrific material, Thank you.
cialis flussig sublingual cialis online prices for cialis 50mg cialis en 24 hora rezeptfrei cialis apotheke we use it cialis online store side effects of cialis can i take cialis and ecstasy ou trouver cialis sur le net tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:47 ق.ظ

Good write ups. Thanks a lot.
buy cialis cheap 10 mg generic low dose cialis side effects for cialis cialis 20 mg best price cialis pills price each cialis dosage amounts trusted tabled cialis softabs price cialis best try it no rx cialis acheter cialis meilleur pri
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:57 ب.ظ

You mentioned that perfectly.
levitra generic generic levitra buy generic levitra levitra 20 mg buy 10 mg levitra buy 10 mg levitra levitra 10 mg kopen levitra 20 mg buy levitra 10mg levitra 20mg
یکشنبه 8 مهر 1397 08:10 ق.ظ

You have made your point!
cialis australian price enter site 20 mg cialis cost enter site natural cialis look here cialis cheap canada dose size of cialis cialis australian price cialis daily reviews cialis prices in england price cialis wal mart pharmacy where to buy cialis in ontario
شنبه 7 مهر 1397 08:10 ق.ظ

Wow plenty of superb info!
cialis diario compra generic cialis viagra vs cialis vs levitra usa cialis online if a woman takes a mans cialis rx cialis para comprar link for you cialis price does cialis cause gout enter site 20 mg cialis cost costo in farmacia cialis
شنبه 31 شهریور 1397 09:48 ب.ظ

Useful write ups. With thanks!
trusted pharmacy canada scam canadian drug pharmacy canada reviews buy viagra 25mg how safe are canadian online pharmacies canadian drug most reliable canadian pharmacies canadian pharmacies shipping to usa good canadian online pharmacies how safe are canadian online pharmacies
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:29 ق.ظ

Good facts. Cheers.
cialis dosage amounts cialis bula link for you cialis price india cialis 100mg cost cialis rezeptfrei buy cheap cialis in uk callus compare prices cialis uk only best offers cialis use cheap cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو