فصل اول ـ اختراعات

ماده ۱ ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارایه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید. '

ماده ۲ ـ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

ماده ۳ ـ گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

ماده ۴ ـ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:

الف ـ کشفیات، نظریه‌های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری.

ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی.

ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان.

این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود.

د ـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.

هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. و ـ اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.

ماده ۵- چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:

الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

ب ـ اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می‌گیرد.

ج ـ هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده‌اند، مشروط بر این‌که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.

د ـ حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود.

هـ ـ درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.

و ـ نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.

ماده ۶- اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربرداشته باشد. هزینه‌های ثبت اظهارنامه از درخواست‌کننده ثبت دریافت می‌شود. در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:

الف ـ نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب ـ درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.

ج ـ ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارایه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارایه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

ماده ۷- متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده‌است می‌تواند آن را مسترد کند.

ماده ۸- اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی‌شود. متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته‌است:

الف ـ اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

ب ـ آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.

ماده ۹- متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی‌) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده‌است. درصورت درخواست حق تقدم:

الف ـ اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارایه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد.

ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

ماده ۱۰- بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است، ارایه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:

الف ـ تصویر هرگونه نامه و اخطاریه‌ای که متقاضی درمورد نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص اظهارنامه‌های خارج دریافت کرده‌است.

ب ـ تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه‌های خارجی ثبت شده‌است.

ج ـ تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی.

د ـ تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی.

ماده ۱۱- اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می‌شود.

ب ـ ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می‌کند.

ج ـ توصیف اجمالی اختراع.

اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده‌است، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.

ماده ۱۲- چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده‌است، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می‌کند تا نقشه‌ها را ارایه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه‌های مورد اشاره را ارایه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد.

ماده ۱۳- پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین‌نامه آن، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می‌کند.

ماده ۱۴- اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:

الف ـ درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.

ب ـ گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.

ج ـ رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.

د ـ به درخواست دارنده گواهینامه اختراع، تغییراتی را در مضمون و نقشه‌های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه‌ای که اختراع براساس آن ثبت شده‌است، تجاوز نکند.

ماده ۱۵- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:

الف ـ بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:

1ـ درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد:

اول ـ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده.

دوم ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده ها

2ـ درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:

اول ـ استفاده از فرآیند.

دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف‌) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.

ب ـ مالک می‌تواند با رعایت بند (ج‌) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداریهای مندرج در بند (الف‌) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.

ج ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:

۱ـ بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه‌می‌شود.

۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسایط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌شود.

۳- بهره‌برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود.

۴- بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده‌است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده‌است.

د ـ حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء(۴) بند (ج‌) این ماده قید شده‌است، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.

ماده ۱۶- اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین‌نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. درصورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.

ماده ۱۷- دولت یا شخص مجاز از طرف آن، با رعایت ترتیبات زیر، می‌توانند از اختراع بهره‌برداری نمایند:

الف ـ درمواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، نماینده رییس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورت تصویب، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.

ب ـ بهره‌برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده‌است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی‌نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره‌برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره‌برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده‌ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم‌گیری مجدد اقدام کند.

ج ـ درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالک یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌اند، بقاء تصمیم را ایجاب می‌نماید آن تصمیم را لغو نمی‌کند.

درمواردی که اجازه بهره‌برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده‌است، می‌توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین‌شده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، انتقال داد.

د ـ اجازه بهره‌برداری موضوع این ماده، مانع انجام امور زیر نیست:

۱- انعقاد قرارداد بهره‌برداری توسط مالک اختراع، با رعایت مقررات این ماده.

۲- بهره‌برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف‌) ماده (۱۵).

۳- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح‌) این ماده.

هـ ـ درخواست اجازه بهره‌برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری کرده ولی نتوانسته‌است اجازه بهره‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.

رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.

و ـ بهره‌برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده‌اند، برای عرضه در بازار ایران است.

ز ـ اجازه کمیسیون درخصوص بهره‌برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه‌هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است.

ح ـ پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می‌شود قابل صدور است:

۱- درصورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت‌شده قبلی قابل بهره‌برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را درحد ضرورت، بدون موافقت مالک آن، صادر می‌کند.

۲- درمواقعی که طبق جزء (۱) این بند پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند.

۳- درصورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (۱) و (۲) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی‌ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت، تعیین می‌شود.

4- درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.

۵- درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می‌باشد.

۶- درصورت صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک، اجزاء(۱) و (۲) این بند و بندهای (ب‌) تا (و) و نیز بند (ط‌) این ماده قابل اعمال است.

ط ـ تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است.

ماده ۱۸- هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج‌) آن رعایت نشده‌است یا این که مالک اختراع، مخترع یا قایم مقام قانونی او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود. هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده‌است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را دراولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.

ماده ۱۹ـ چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط منعکس می‌نماید. دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهره‌برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌نماید.

نوع مطلب : قوانین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 3 تیر 1398 09:35 ق.ظ

Regards. Plenty of forum posts!

cialis kaufen wo viagra vs cialis cialis 5 effetti collaterali cialis for bph venta cialis en espaa get cheap cialis we like it cialis price acquisto online cialis cialis preise schweiz rezeptfrei cialis apotheke
یکشنبه 2 تیر 1398 05:37 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis authentique suisse cialis 5 effetti collaterali cialis dosage recommendations cialis savings card cialis canadian drugs cialis generico lilly 5 mg cialis pharmacie en ligne order generic cialis online cialis generika when will generic cialis be available
یکشنبه 2 تیر 1398 03:04 ق.ظ

Thanks. A good amount of stuff.

bulk cialis cialis generico milano acheter cialis meilleur pri generic cialis 20mg uk prix cialis once a da cialis 10mg prix pharmaci cialis generic cialis canada on line cialis wir preise viagra or cialis
جمعه 31 خرداد 1398 05:50 ب.ظ

Amazing many of useful info.
prescription doctor cialis achat cialis en suisse cialis kaufen wo cialis 5 mg schweiz cialis daily new zealand il cialis quanto costa canadian discount cialis cialis qualitat opinioni cialis generico sialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:13 ق.ظ

This is nicely said! .
cialis usa cost cialis vs viagra cialis super acti cialis dose 30mg cialis cipla best buy cialis daily new zealand 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generisches kanada cialis from canada tesco price cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:17 ق.ظ

Terrific content. Kudos!
tadalafilo try it no rx cialis cialis pills in singapore click here to buy cialis tadalafil generic the best site cialis tablets rx cialis para comprar legalidad de comprar cialis buy name brand cialis on line cialis 20 mg cut in half
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:58 ب.ظ

Tips well taken.!
tadalafil tablets buying cialis on internet viagra vs cialis enter site natural cialis we choice cialis pfizer india only best offers 100mg cialis precios de cialis generico prices for cialis 50mg how to buy cialis online usa callus
شنبه 25 خرداد 1398 03:42 ب.ظ

Thank you, An abundance of advice.

buy cialis comprar cialis 10 espa241a non 5 mg cialis generici cialis lilly tadalafi we recommend cialis best buy cialis generika il cialis quanto costa tarif cialis france best generic drugs cialis effetti del cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:36 ق.ظ

Fine material. Thank you!
acquistare cialis internet generic cialis 20mg tablets best generic drugs cialis prescription doctor cialis cialis australian price we choice cialis pfizer india cialis therapie cialis pas cher paris generico cialis mexico achat cialis en itali
شنبه 18 خرداد 1398 01:46 ق.ظ

Truly a lot of good material.
try it no rx cialis generic cialis in vietnam cialis prices in england 200 cialis coupon cialis 5mg prix cost of cialis per pill we recommend cialis info cialis generic comprar cialis navarr cialis side effects dangers
جمعه 23 فروردین 1398 03:17 ب.ظ

Wow plenty of very good tips!
canadian pharmacy no prescription canadian discount pharmacies in canada pharmacy canada online prescriptions most reliable canadian pharmacies canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacies shipping to usa canadianpharmacyusa24h buy viagrow canadian pharcharmy online canadian pharmacies online prescriptions
پنجشنبه 22 فروردین 1398 01:12 ق.ظ

Many thanks. Numerous postings!

canadian medications by mail online canadian pharmacy drugs for sale online are canadian online pharmacies safe online drug store prescriptions from canada without most reliable canadian pharmacies canadian rx world pharmacy canadian pharmaceuticals drugstore online canada
جمعه 16 آذر 1397 04:32 ق.ظ

Good material. Many thanks.
cialis generico online viagra cialis levitra we recommend cialis info cialis online deutschland cialis 20mg cialis efficacit comprar cialis 10 espa241a cialis prices in england cialis generika cialis 20 mg effectiveness
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:34 ب.ظ

Terrific data. Appreciate it.
cialis lilly tadalafi generic cialis at walmart calis i recommend cialis generico buy cialis online cheapest cuanto cuesta cialis yaho generic cialis 20mg tablets tadalafil generic miglior cialis generico cialis 5 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 02:36 ب.ظ

Tips clearly used!.
tadalafil tablets buying cialis in colombia look here cialis cheap canada cialis prezzo di mercato cialis dosage recommendations enter site very cheap cialis we recommend cheapest cialis cialis flussig cialis 5mg tadalafil 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 03:25 ق.ظ

Cheers! A good amount of posts!

cialis for bph cialis therapie cialis therapie comprar cialis navarr we recommend cialis best buy brand cialis generic cialis sicuro in linea when will generic cialis be available comprar cialis 10 espa241a we recommend cheapest cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:08 ق.ظ

Kudos, Plenty of knowledge!

cialis dosage recommendations venta de cialis canada cialis cost cialis canadian drugs cialis 10mg prix pharmaci tesco price cialis import cialis cost of cialis per pill buy cialis online cheapest compare prices cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 03:38 ق.ظ

You actually stated it fantastically!
low cost cialis 20mg tarif cialis france cialis generique 5 mg female cialis no prescription buy cialis uk no prescription effetti del cialis brand cialis generic il cialis quanto costa cialis online holland cost of cialis cvs
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:44 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cialis tablets for sale cialis 5 mg buy order cialis from india cialis generika tadalafil buy cheap cialis in uk safe dosage for cialis cialis 10 doctissimo cialis soft tabs for sale does cialis cause gout
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:39 ب.ظ

Amazing plenty of beneficial facts.
vardenafil buy levitra 10mg buy levitra generic cheap 20mg levitra buy levitra generic levitra generic generic levitra buy levitra online levitra without a doctor prescription levitra prices
سه شنبه 10 مهر 1397 12:51 ب.ظ

Valuable tips. Thanks a lot.
side effects for cialis buy cialis online cheapest best generic drugs cialis generico cialis mexico does cialis cause gout tadalafil 10 mg cialis cost cialis patentablauf in deutschland cialis coupons printable costo in farmacia cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 08:02 ق.ظ

You said it nicely..
low cost cialis 20mg we use it cialis online store venta de cialis canada india cialis 100mg cost cialis generika buy cialis uk no prescription venta cialis en espaa cialis baratos compran uk cialis per paypa achat cialis en itali
شنبه 7 مهر 1397 07:58 ق.ظ

You made your point pretty well..
cialis vs viagra buying cialis in colombia venta de cialis canada pastillas cialis y alcoho generic cialis at the pharmacy cialis lowest price tadalafil 20 mg cialis side effects dangers buy cialis online cheapest cialis generic availability
شنبه 31 شهریور 1397 09:41 ب.ظ

Wow lots of valuable advice.
canada online pharmacies medication aarp recommended canadian online pharmacies no 1 canadian pharcharmy online canada online pharmacies for men canadian online pharmacies legal pharmacy canada canadian pharmacies shipping to usa online pharmacies mexico drugstore online shopping reviews online pharmacies tech school
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:47 ب.ظ

Thank you. Numerous stuff!

generic cialis with dapoxetine cialis flussig cialis 20 mg effectiveness cialis flussig ou trouver cialis sur le net prezzo di cialis in bulgaria cialis qualitat we choice cialis pfizer india pastillas cialis y alcoho buy cialis online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:12 ق.ظ

Really a good deal of superb data!
canadian pharmacies that are legit drugstore online drugs for sale on internet best canadian pharmacies online pharmacy near me canada pharmacies online prescriptions canadian rx world pharmacy good canadian online pharmacies candida viagra canadian pharmaceuticals for usa sales
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:04 ق.ظ

Many thanks, Numerous material.

cheap generic viagra online uk purchase viagra online uk viagra uk buy where i can buy viagra how can i order viagra online viagra online with a prescription how to buy generic viagra purchase viagra online uk viagra buy usa buying viagra from canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:13 ب.ظ

Cheers. Loads of information.

acquisto online cialis cialis sans ordonnance miglior cialis generico buying cialis overnight wow cialis 20 cialis generico milano cialis free trial cialis daily cialis side effects dangers buying cialis in colombia
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:07 ب.ظ

Kudos! An abundance of data.

cialis lowest price usa cialis online acheter cialis meilleur pri cialis tablets for sale how to buy cialis online usa cialis 5 mg schweiz cialis purchasing order a sample of cialis free cialis cialis daily
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:30 ق.ظ

Valuable material. Thanks a lot.
viagra or cialis cialis 50 mg soft tab achat cialis en itali cialis ahumada estudios de cialis genricos viagra vs cialis vs levitra cialis pills walgreens price for cialis 200 cialis coupon we like it cialis price
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic